Detail předmětu

Vědecký seminář 1

FEKT-DPC-RS1Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na aktivní hledání možností řešení výzkumných problémů, obhajobu a oponování dílčích výsledků vědecké práce před odborným publikem a identifikaci efektivnějších řešení vedoucích k dosažení originálních publikovatelných výsledků. Oblast výzkumných problémů je stanovena v souladu s tématy dizertačních prací jednotlivých studentů doktorského studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vést kritickou diskuzi svých vědeckých pokroků
- statisticky vyhodnotit kvalitu svých vědeckých výsledků
- vytvořit krátkou prezentaci nejdůležitějších pokroků své vědecké práce
- vést vědeckou diskuzi v tématu své dizertační práce i příbuzných oborech
- dosahovat dostatečně kvalitních výsledků v tématu dizertační práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metodou vyučování předmětu je seminář. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Náplň předmětu si student zvolí sám, tak aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Míru aktivního zapojení si volí po domluvě se školitelem, tak aby získal minimálně 50 bodů celkově z dílčích bodovaných aktivit.
Bodované aktivity:
- Pasivní nebo aktivní účast na týdenních seminářích.
- Pasivní nebo aktivní účast na dvou kontrolních seminářích.
Přesné bodové hodnocení bude upřesněno na začátku semestru ve vyhlášce předmětu.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na aktivní hledání možností řešení výzkumných problémů, obhajobu a oponování dílčích výsledků vědecké práce před odborným publikem a identifikaci efektivnějších řešení vedoucích k dosažení originálních publikovatelných výsledků. Oblast výzkumných problémů je stanovena v souladu s tématy dizertačních prací jednotlivých studentů doktorského studijního programu. Předmět je organizován ve formě pravidelných seminářů, jejichž výsledkem je hodnocení individuálního pokroku doktoranda v tématu jeho dizertační práce. Doktorandi jsou rozděleni do menších týmů dle jejich výzkumného zaměření a dle příbuznosti témat dizertačních prací. Vedoucími týmů jsou starší akademičtí pracovníci kontrolující pasivní i aktivní účast doktorandů na pravidelných (týdenních) seminářích. V polovině a na konci semestru probíhá souhrnný kontrolní seminář pro všechny výzkumné týmy dohromady, kde doktorandi před komisí složenou z interních i externích výzkumníků obhajují svůj vědecký pokrok v tématu dizertační práce.

Konkrétní témata předmětu:
- akvizice a zpracování biologických signálů (zpracování a analýza biomedicínských signálů, experimentální kardiologie),
- zpracování a analýza biomedicínských obrazů (zpracování obrazů v mikroskopii, zpracování a analýza CT obrazů, zpracování obrazů a zobrazování v oftalmologii),
- bioinformatika (číslicové zpracování genomických signálů, genomika a systémová biologie, mapování farmakoforu a virtuální screening),
- buněčné inženýrství (experimentální mikroskopické techniky pro zobrazování a sledování chování buněk).

Kontrolovatelné výstupy předmětu:
- pasivní a aktivní účast na týdenních seminářích,
- přednesené prezentace s výsledky vědecké práce,
- pasivní a aktivní účast na dvou souhrnných kontrolních seminářích.

Učební cíle

Cílem předmětu je uspořádání pravidelných prezentací a diskuze výzkumného pokroku studentů doktorského studijního programu v tématu dizertační práce před interními i externími odborníky v oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V předmětu neprobíhá pravidelná kontrolovaná výuka. Účast na týdenních i půlsemestrálních seminářích je jen doporučená, student si ji řídí sám, tak aby splnil požadované bodované aktivity viz Hodnocení předmětu.

Základní literatura

ELSEVIER: Medical Image Analysis. ISSN 1361-8415. (EN)

Doporučená literatura

IEEE Transactions on Image Processing. ISSN 1057-7149 (EN)
IEEE Transactions on Biomedical Engineering. ISSN 0018-9294 (EN)
OXFORD ACADEMIC: Bioinformatics. ISSN 1460-2059 (EN)
BMC Bioinformatics. ISSN 1471-2105 (EN)
NATURE: Scientific Reports. ISSN 2045-2322 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning