Detail předmětu

Prezentační a publikační dovednosti

FEKT-DPC-PRSAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na zvýšení prezentačních a publikačních dovedností studentů doktorského studijního programu a to teoretickou i praktickou formou, individuálně cílenou na oblast témat dizertačních prací. Doktorandi se seznámí s hlavními citačními databázemi, citačními styly a nástroji, vědeckými a profesními sociálními sítěmi, metodikou hodnocení publikační činnosti, s metodami prezentace, základy designu, rétorickými dovednostmi, prací s odborným publikem, prezentací vědeckých výsledků veřejnosti a vytvářením posterů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- je schopen navrhnout vlastní poster
- je schopen navrhnout vlastní design a šablonu prezentace
- umí vytvořit pokročilou prezentaci v systému Prezi
- umí pracovat s publikem
- má osvojené pokročilé rétorické dovednosti
- je schopen pracovat s citačními databázemi na pokročilé úrovni
- umí pracovat s citačními nástroji
- umí vytvořit kvalitní odbornou publikaci
- je schopen vysvětlit metodiku hodnocení vědecké činnosti

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl:
- umět vytvořit prezentaci v PowerPointu
- mít osvojené základní rétorické dovednosti
- umět vytvořit konferenční příspěvek
- umět vyhledávat odborné články

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují semináře a účast na studentských konferencích a soutěžích. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se pasivní i aktivní účast na seminářích, úspěchy při prezentování na studentských soutěžích a úspěchy ve snaze publikovat vědecké články a konferenční příspěvky. Konkrétní bodové hodnocení jednotlivých kategorií se bude řídit aktuální vyhláškou garanta předmětu.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na zvýšení prezentačních a publikačních dovedností studentů doktorského studijního programu a to teoretickou, ale zejména praktickou formou, individuálně cílenou na oblast témat dizertačních prací. V první části předmětu se doktorandi teoreticky i prakticky seznámí s hlavními citačními databázemi využívanými v jejich oboru (WoS, SCOPUS, Google Scholar, atd.), citačními styly a nástroji (EndNote, Mendeley), vědeckými a profesními sociálními sítěmi (ResearchGate, LinkedIn), metodikou hodnocení publikační činnosti v ČR a ve světě na úrovni poskytovatelů grantových prostředků, zaměstnavatelů výzkumných pracovníků a dalších, s efektivními a moderními metodami prezentace (systémem Prezi, formou TED prezentací aj.), základy designu, rétorickými dovednostmi, prací s odborným publikem, prezentací vědeckých výsledků veřejnosti, a vytvářením posterů. Druhá část předmětu je věnována praktickému zdokonalování nabytých dovedností a trénování psaní kvalitních a vyvážených vědeckých textů.

Kontrolovatelné výstupy předmětu:
- rešerše s využitím citačních databází,
- vytvořené profily na odborných sociálních sítích,
- vytvořené vědecké publikace,
- vytvořené prezentace ve formátu TED,
- návrh designu prezentací,
- vytvořené vědecké postery,
- přednesené přednášky.

Učební cíle

Cílem předmětu je zdokonalení prezentačních a publikačních dovedností studentů doktorského studijního programu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Způsob zapojení si volí doktorand sám tak, aby získal minimálně 50 bodů celkově z jednotlivých bodovaných aktivit.

Základní literatura

GALLO, Carmine. Talk Like TED: The 9 Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds. First edition. New York: St. Martin’s Press. [2015]. ISBN: 978-1250061539. (EN)
HULL, Raymond H a Jim STOVALL. The art of presentation: your competitive edge. Shippensburg, PA: Sound Wisdom, [2017]. ISBN 978-0768411393. (EN)
DIAMOND, Stephanie. Prezi for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Pub., c2010. ISBN 978-0470625866. (EN)
GASTEL, Barbara a Robert A DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1440842801. (EN)
MACK, Chris A. How to write a good scientific paper. Bellingham, Washington: SPIE Press, [2018]. ISBN 978-1510619135. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor