Detail předmětu

Multimedial Data Processing

FEKT-MPA-MUMAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní parametry digitálního obrazu a videa,
- popsat a vysvětlit postup při měření kvality digitálního obrazu a videa,
- pospat a vysvětlit transformace využívané při kompresích obrazu videa,
- vysvětlit entropické kódování využívané při kompresích obrazu videa,
- vysvětlit principy odhadu a kompenzace videa používané v kompresních standardech pro video,
- popsat a implementovat jednotlivé části komprese JPEG a MPEG,
- popsat současné kompresní formáty, definovat jejich výhody a nevýhody,
- orientovat se v prostředí přenosu multimediálních dat skrze Internet,
- vysvětlit principy zabezpečení multimediálního obsahu,
- popsat principy multimediálních databází.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti o kompresích digitálního obrazu a videu. Je požadována základní znalost jazyku JAVA. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává samostatný projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za práci v počítačových cvičeních. Za vypracování projektů je uděleno maximálně 20 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Osnovy výuky

1. Obecné informace k předmětu, základní pojmy týkající se multimédií
2. Měření kvality multimediálních dat, diferenční kódování a kvantizace
3. Transformační kódování (DCT, DWT, DWHT)
4. Entropické kódování (Huffman, aritmetické, slovníkové)
5. Standardy pro kompresi statických obrazů
6. Správa digitálních práv (DRM – Digital Rights Management) pro statické obrazy
7. Entropické kódování (SPIHT, EZW – vhodné s využitím DWT)
8. Odhad a kompenzace pohybu při kompresi videa
9. Standardy pro kompresi videa I (MPEG-4 Visual)
10. Standardy pro kompresi videa II (H.264, H.265) + DRM pro video
11. Distribuce multimediálního obsahu a streamování I
12. Distribuce multimediálního obsahu a streamování II
13. Digitální knihovny

Učební cíle

Cílem předmětu je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

SALOMON, D. Data compression. New York: Springer, c2004. ISBN 0-387-40697-2. (EN)
BING, Benny. Next-generation video coding and streaming. Hoboken: John Wiley and Sons, 2015. ISBN 978-1-118-89130-8. (EN)
SALOMON, David, Giovanni MOTTA a David BRYANT, Handbook of data compression. 5th ed. ISBN 978-1848829022 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do komprese multimediálních dat
2) Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
3) Odhad pohybu ve video sekvencích
4) Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
5) Entropické kódování
6) Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
7) Standard JPEG, MPEG-1
8) Standard MPEG-2
9) Standard MPEG-4, H.264
10) Základní metody filtrace obrazu
11) Digitální vodoznaky v obraze a videu
12) Multimediální databáze (MPEG-7)
13) Multimediální protokoly

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V laboratorních cvičeních je využíván jazyk JAVA
DCT a její aplikace při kompresi obrazu
Haarova transformace obrazových dat
Měření chybovosti při odhadu pohybu-FULL SEARCH
Měření chybovosti při odhadu pohybu-THREE-STEP SEARCH
Ztráta obrazové informace při kvantizaci
Entropické kódování ve videokodecích

eLearning