Detail předmětu

Vědecká akademie 1

FEKT-DKC-SA1Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na projektovou týmovou činnost studentů doktorského studijního programu spojenou s vedením talentovaných studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Účelem předmětu je zvýšit schopnosti doktorandů související s týmovým a projektovým managementem, řešit konkrétní výzkumné úkoly související s dizertačními pracemi doktorandů a současně podpořit nadějné studenty na nižších stupních studia v jejich budoucí vědecké kariéře.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- je schopen formulovat technický/vědecký problém
- je schopen efektivně sestavit vědecký pracovní tým
- získá praktické znalosti a dovednosti z oblasti projektového a týmového managementu
- získá praktické schopnosti v oblasti hodnocení a recenzování odborných publikací
- získá praktické schopnosti v oblasti přípravy odborných workshopů pro studenty

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět by měl mít
- přehled a odborné znalosti související s tématem jeho disertační práce
- širší přehled a znalosti z oblasti obecných problémů řešených v biomedicínském inženýrství
- schopnost komunikovat mluvenou i psanou formou v anglickém jazyce
- schopnost orientovat se v anglicky psané odborné literatuře

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení student získá za:
- formulaci technického/vědeckého problému,
- sestavení pracovního týmu,
- organizaci týmového workshopu,
- recenze vzniklých odborných příspěvků,
- účast na praktických odborných seminářích.
Konkrétní bodové hodnocení jednotlivých kategorií se bude řídit aktuální vyhláškou garanta předmětu.
Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na projektovou týmovou činnost studentů doktorského studijního programu spojenou s vedením talentovaných studentů bakalářského a magisterského studijního programu. Účelem předmětu je zvýšit schopnosti doktorandů související s týmovým a projektovým managementem, řešit konkrétní výzkumné úkoly související s dizertačními pracemi doktorandů a současně podpořit nadějné studenty na nižších stupních studia v jejich budoucí vědecké kariéře. V rámci předmětu doktorandi definují výzkumné problémy, které tým řeší. Dosažené výsledky tým prezentuje formou konferenčního příspěvku. Doktorandi jsou rovněž zodpovědni za provádění předběžných recenzí vzniklých odborných příspěvků. Doktorandi si týmy složené ze studentů magisterských a bakalářských oborů sestavují individuálně po dohodě s garantem předmětu a vyučujícím dle svých preferencí a odborného zaměření dizertačních prací.

Kontrolovatelné výstupy předmětu:
- detailní formulace výzkumného problému a výzkumných hypotéz,
- sestavený výzkumný tým,
- proběhlý týmový workshop,
- konferenční příspěvek,
- účast na odborném semináři.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty doktorského studijního programu formulovat technické/vědecké problémy a dále schopnostem souvisejícím s efektivním vedením a hodnocením týmu odborníků/vědeckých pracovníků. Důraz je kladen na komunikaci uvnitř týmu, předávání nápadů a stejně tak předávání a přijímání kritiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V předmětu neprobíhá pravidelná kontrolovaná výuka. Účast na týdenních i půlsemestrálních seminářích je jen doporučená, student si ji řídí sám, tak aby splnil požadované bodované aktivity viz Osnova předmětu.

Základní literatura

SPRAGUE M.. Leading with Science: The Logic of Team Leadership: How Teams are Formed, Managed, and Maintained. CreateSpace Independent Publishing Platform. p. 88. ISBN-10: 1491281766. 2013 (EN)
BOZEMAN B. et al. Research Collaboration and Team Science: A State-of-the-Art Review and Agenda (SpringerBriefs in Entrepreneurship and Innovation). Springer. p. 76. ISBN-10: 9783319064673. 2014 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-BTB doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor