Detail předmětu

Vědecký seminář 2

FEKT-DKC-RS2Ak. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen aktivní hledání možností řešení výzkumných problémů, obhajobu a oponování dílčích výsledků vědecké práce před odborným publikem a identifikace efektivnějších řešení vedoucích k dosažení originálních publikovatelných výsledků. Oblast výzkumných problémů je stanovena v souladu s tématy dizertačních prací jednotlivých studentů doktorského studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vést kritickou diskuzi svých vědeckých pokroků
- statisticky vyhodnotit kvalitu svých vědeckých výsledků
- vytvořit krátkou prezentaci nejdůležitějších pokroků své vědecké práce
- vést vědeckou diskuzi v tématu své dizertační práce i příbuzných oborech
- se aktivně podílet na organizaci různých typů vědeckých seminářů (konference, workshopy, letní školy apod.)
- obhájit své výsledky v tématu dizertační práce před širší vědeckou obcí

Prerekvizity

Absolvování předmětu Vědecký seminář 1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují semináře a účast na vědeckých konferencích, workshopech, letních školách, odborných stážích, kurzech apod. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Náplň předmětu si student zvolí sám, tak aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Míru aktivního zapojení si volí po domluvě se školitelem, tak aby získal minimálně 50 bodů celkově z dílčích bodovaných aktivit.
Bodované aktivity:
- Pasivní nebo aktivní účast na týdenních seminářích.
- Pasivní nebo aktivní účast na půlsemestrálním kontrolním semináři.
- Aktivní účast na ústavním workshopu nebo na mezinárodní konferenci.
- Pasivní účast + podíl na organizaci workshopu.
- Účast na letních školách, stážích, školeních a kurzech rozšiřujících vzdělání v oboru dizertační práce .
Přesné bodové hodnocení bude upřesněno na začátku semestru ve vyhlášce předmětu.

Osnovy výuky

Předmět tematicky navazuje na předmět Vědecký seminář 1 a je zaměřen na aktivní hledání možností řešení výzkumných problémů, obhajobu a oponování dílčích výsledků vědecké práce před odborným publikem a identifikaci efektivnějších řešení vedoucích k dosažení originálních publikovatelných výsledků. Oblast výzkumných problémů je stejně jako v předmětu Vědecký seminář 1 stanovena v souladu s tématy dizertačních prací jednotlivých studentů doktorského studijního programu. Předmět je organizován ve formě pravidelných seminářů, jejichž výsledkem je hodnocení individuálního pokroku doktoranda v tématu jeho dizertační práce. Doktorandi jsou rozděleni do menších týmů dle jejich výzkumného zaměření a dle příbuznosti témat dizertačních prací. Vedoucími týmů jsou starší akademičtí pracovníci kontrolující pasivní i aktivní účast doktorandů na pravidelných (týdenních) seminářích. V polovině a na konci semestru probíhá souhrnný kontrolní seminář pro všechny výzkumné týmy dohromady, kde doktorandi před komisí složenou z interních i externích výzkumníků obhajují svůj vědecký pokrok v tématu dizertační práce.

Konkrétní témata předmětu:
- akvizice a zpracování biologických signálů (zpracování a analýza biomedicínských signálů, experimentální kardiologie),
- zpracování a analýza biomedicínských obrazů (zpracování obrazů v mikroskopii, zpracování a analýza CT obrazů, zpracování obrazů a zobrazování v oftalmologii),
- bioinformatika (číslicové zpracování genomických signálů, genomika a systémová biologie, mapování farmakoforu a virtuální screening),
- buněčné inženýrství (experimentální mikroskopické techniky pro zobrazování a sledování chování buněk).

Kontrolovatelné výstupy předmětu:
- pasivní a aktivní účast na týdenních seminářích,
- přednesené prezentace s výsledky vědecké práce,
- pasivní a aktivní účast na dvou souhrnných kontrolních seminářích.

Učební cíle

Cílem předmětu je uspořádání pravidelných prezentací a diskuze výzkumného pokroku studentů doktorského studijního programu v tématu dizertační práce před interními i externími odborníky v oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V předmětu neprobíhá pravidelná kontrolovaná výuka. Účast na týdenních i půlsemestrálních seminářích je jen doporučená, student si ji řídí sám, tak aby splnil požadované bodované aktivity viz Hodnocení předmětu.

Základní literatura

ELSEVIER: Medical Image Analysis. ISSN 1361-8415. (EN)

Doporučená literatura

IEEE Transactions on Image Processing. ISSN 1057-7149 (EN)
IEEE Transactions on Biomedical Engineering. ISSN 0018-9294 (EN)
OXFORD ACADEMIC: Bioinformatics. ISSN 1460-2059 (EN)
BMC Bioinformatics. ISSN 1471-2105 (EN)
NATURE: Scientific Reports. ISSN 2045-2322 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor