Detail předmětu

Stavba elektrických strojů 1

FEKT-MKC-SS1Ak. rok: 2022/2023

Magnetické pole m-fázového vinutí, činitele vinutí pro základní a další harmonické magnetického pole, střídavá třífázová vinutí, parazitní momenty a přídavné ztráty vyvolané harmonickými složkami magnetického pole, elektromagnetický návrh asynchronního motoru a synchronního motoru s permanentními magnety, ložiska elektrických strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat magnetické pole cívky a m-fázového vinutí ve vzduchové mezeře,
- vypočítat činitele vinutí pro základní a další harmonické magnetického pole,
- navrhnout jednovrstvá a dvouvrstvá rozložená i soustředěná vinutí střídavých elektrických strojů,
- popsat podstatu vzniku parazitních momentů a momentových pulzací, navrhnout opatření pro jejich omezení,
- popsat přídavné ztráty vyvolané harmonickými složkami magnetického pole,
- provést elektromagnetický návrh asynchronního motoru,
- provést elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety,
- popsat ložiska elektrických strojů, včetně magnetických ložisek,
- připravit 2D model asynchronního motoru, synchronního motoru s permanentními magnety metodou konečných prvků.

Prerekvizity

Student by měl být schopen
- derivovat funkce jedné a více proměnných včetně derivací parciálních,
- integrovat funkce jedné proměnné,
- vypočítat frekvenční spektrum spojitého periodického signálu,
- vysvětlit základní zákony elektromagnetismu, řešit stejnosměrné a střídavé obvody se soustředěnými parametry a obvody magnetické,
- popsat konstrukci asynchronního, synchronního a stejnosměrného motoru,
- popsat principy funkce elektrických strojů na základě jejich náhradních schémat,
- popsat, upravit a aplikovat základní postup návrhu magnetického obvodu a vinutí stejnosměrného motoru s permanentními magnety a BLDC motoru,
- vypočítat parametry stejnosměrného motoru s PM, BLDC motoru (v určitém ustáleném provozním stavu),
- načrtnout a popsat průběh magnetické indukce ve vzduchové mezeře stejnosměrného motoru, BLDC motoru, znázornit vliv drážkování a reakce kotvy,
- připravit 2D model stejnosměrného motoru s PM a BLDC motoru metodou konečných prvků v různých ustálených provozních stavech.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná práce - max. 10 bodů; min. 3 body
Zápočtový test - max. 15 bodů; min. 5 bodů
Závěrečná písemná zkouška - max. 75 bodů; pro úspěšné složení zkoušky je z ní nutné získat alespoň 35 bodů. 

Osnovy výuky

1. Magnetické pole cívky a m-fázového vinutí
2. Indukované napětí, činitele vinutí pro základní a další harmonické magnetického pole
3. Jednovrstvá a dvouvrstvá soustředěná vinutí
4. Drážkování statoru a rotoru, drážkové harmonické
5. Vznik a možnosti potlačení parazitních momentů a momentových pulzací
6. Přídavné ztráty vyvolané harmonickými složkami magnetického pole
7. Elektromagnetický návrh asynchronního motoru
8. Technologie výroby asynchronního motoru
9. Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety
10. Ložiska elektrických strojů, magnetická ložiska

Učební cíle

Prohloubení znalostí návrhu elektrických strojů se zaměřením na analýzu střídavých vinutí a elektromagnetický výpočet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

HELLER, B., HAMATA, V.: Přídavná pole, síly a ztráty v asynchronním stroji. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1961, 202 s. (CS)
BRÁZDA, M., STAŇA, R.: Výpočet asynchronního motoru. Brno: Výzkumný a vývojový ústav elektrických strojů točivých, 1973, 222 s. (CS)
PETROV, G.,N.: Elektrické stroje 2. Academia, Praha 1982 (CS)
Philip B.: Electrical Steels for Rotating Machines. Institution of Engineering and Technology, 2002. ISBN: 978-0852969809 (CS)

Doporučená literatura

CIGÁNEK,J.: Stavba elektrických strojů, SNTL 1958 (CS)
KOPYLOV,I.,P. a kol.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha 1988, 688 stran, typové číslo L25-C3-IV-41f/58667, první vydání (CS)
Pyrhonen J., Jokinen T., Hrabovcova V.: Design of Rotating Electrical Machines. Wiley; 2nd edition, 2013. ISBN: 978-1118581575 (EN)
BOLDEA, I., NASAR, S.,A.: The Induction Machine Handbook. Boca Raton: CRC Press LLC, 2002. 949 p. ISBN 0-8493-0004-5 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor