Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MKC-MSSAk. rok: 2022/2023

Cílem práce je zpracování samostatné diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy. Předmět je započten po předložení rukopisu diplomové práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu MMK2 - Semestrální projekt 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdá samostatně vypracovanou diplomovou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Osnovy výuky

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Učební cíle

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky ústavu nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.