Detail předmětu

Laboratoře elektrických strojů a přístrojů

FEKT-MKC-LSPAk. rok: 2022/2023

V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními způsoby měření různých veličin na elektrických strojích a přístrojích a to jak za pomoci klasických měřicích přístrojů, tak iza pomoc moderních měřicích karet. Osvojí si základy vytváření měřicího procesu pomocí programu Labview. Dále se seznámí s platnými normami v oblasti elektrických strojů a přístrojů a s normalizací měření. Součástí předmětu je určování chyb měření a jejich vyhodnocení. Dále pak zpracovnání kvalitní technické zprávy z měření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Student po absolování předmětu umí:
- základní měření na elektrických strojích a přístrojích
- vytvořit schéma měřicí úlohy v prostředí programu Labview
- napojit virtuální úlohu z prostředí Labiview na měřicí kartu
- měřit a vyhodnocovat teploty na elektrických strojích a přístrojích podle platných norem
- měřit a vyhodnocovat vibrace na elektrických strojích a přístrojích podle platných norem
- zpracovávat protokol z měření podle platných norem
- vyhodnotit chyby měření a měřicích přístrojů
- ovládat základní činosti s termokamerou a ryhlokameou
- měření na přístrojovém transformátoru proudu a napětí
- ovládání specifických měřicích zařízení
- měření dynamických veličin elektrických strojů a přístrojů

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti měření v elektrotecnice (zapojení ampérmetru, voltmeru, wattmetru apod.). Dále pak znalost určování chyb měření. Dále by měl mít student přehled o funkci a konstrukčním uspořádání hlavních typů elektrických strojů a přístrojů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning.

Způsob a kritéria hodnocení

Protokoly z měření - část elektrické stroje 20 bodů
Protokoly z měření - část elektrické přístroje 20 bodů
Test 1 - elektrické stroje 5 bodů
Test 2 - elektrické přístroje 5 bodů
Zápočet - 10 bodů
Závěrečná zkouška 40 bodů

Osnovy výuky

- Seznámení s bezpečností laboratoří
- Seznámení s prostředím Labview
- Platné normy pro měření na elektrických strojích a přístrojích
- Zpracování výsledků měření, teorie chyb
- Teplotní měření
- Vibrodiagnostika elektrických strojů
- Měření přistrojového transformátoru proudu
- Měření přistrojového transformátoru napětí
- Vysokorychlostní kamera
- Měření pomocí měřicích karet NI 1
- Měření pomocí měřicích karet NI 2

Učební cíle

Zvládnutí přípravy experimentu, seznámení se základy normalizace, osvojení jednotlivých druhů zkoušek, provádění speciálních zkoušek klasickými měřicími metodami a automatizovaným systémem měření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

G. N. Petrov :Elektrické stroje I, II,Akademie Praha 1980
Měřička, Zoubek:Elektrické stroje,SNTL Praha 1993
Havelka O.:Elektrické přístroje,SNTL Praha 1985
Hruška, K. - Bradík, J.:Nejistoty stanovení jakosti a jejich vliv na ztráty, skriptum VUT Brno 1998.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-SVE magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Tok elektrické energie v laboratoři el. strojů a přístrojů, laboratorní pult
Zatěžování asynchronního motoru s kroužkovou kotvou
Měření na jednofázovém indukčním regulátoru
Měření reaktancí synchronního stroje
Vlastnosti asynchronního motoru připojeného na dvě fáze, - jednofázový asynchronní motor
Speciální komutátorové stroje
Nesymetrické zatížení trojfázového transformátoru
Ověření znalostí z jednotlivých laboratorních úloh