Detail předmětu

Základy instrumentace

FEKT-BPC-ZINAk. rok: 2022/2023

Stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje (zejména žesťové a bicí), stručně též nástroje neorchestrální, historické a etnické. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat žesťové nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat žesťové nástroje z hlediska herních technik,
- charakterizovat bicí nástroje z hlediska tvorby tónu,
- charakterizovat bicí nástroje z hlediska herních technik,
- vytvořit instrumentační studii pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, obohaceného o ukázky partitur a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti z oblasti instrumentace podle osnov předmětů Základy instrumentace 1 a 2.

Osnovy výuky

1. Žesťové nástroje s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
2. Žesťové nástroje: tvorba tónu, artikulace, dechové možnosti a výdrže u frází.
3. Žesťové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
4. Žesťové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
5.-6. Žesťové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
7. Bicí nástroje: základní seznámení.
8. Bicí nástroje: tvorba tónu (typy paliček atd.), artikulace.
9. Bicí nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
10. Bicí nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
11.Bicí nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
12. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů.
13. Stručné seznámení s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů se stávajícími a novými kombinačními technikami a technikami hry se zaměřením na orchestrální nástroje (zejména žesťové a bicí), stručně též s nástroji neorchestrálními, historickými a etnickými.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

SYROVÝ, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha, 1977 (CS)
Emmert, F. : Poznámky k instrumentaci, I., II., JAMU, Brno, 1997, 2000 (CS)
Kotek, Miroslav: Bicí nástroje. Panton Praha, 1983 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning