Detail předmětu

Analogové elektronické obvody

FEKT-BKC-AEYAk. rok: 2022/2023

Základní obvody moderní analogové techniky s důrazem na kombinaci intuitivní a počítačové analýzy a návrhu.
Lineární, nelineární a parametrické obvody, změna spektra signálu.
Zesilovače na bázi tranzistorů a operačních zesilovačů.
Zpětná vazba a stabilita.
Kmitočtové filtry.
Oscilátory RC.
Nelineární aplikace.
Vybrané analogové integrované obvody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit co je to lineární a nelineární elektrický obvod
- vyjmenovat příčiny lineárního a nelineárního zkreslení signálu obvodem
- popsat základní vlastnosti bipolárních a unipolárních tranzistorů a jak ovlivňují parametry zesilovačů signálů
- popsat základní lineární a nelineární charakteristiky operačních zesilovačů
- nakreslit schémata základních zesilovačích struktur s operačními zesilovači a vysvětlit jejich funkci
- diskutovat výhody a nevýhody moderních aktivních prvků VFA, CFA, TIA, CCII, OTA
- vysvětlit možné strategie syntézy kmitočtových filtrů vyšších řádů
- popsat charakteristické rysy používaných typů aproximací amplitudových charakteristik filtrů
- nakreslit schémata zapojení univerzálních aktivních filtrů 2. řádu a vysvětlit jejich účel a funkci
- vysvětlit funkci základních zpětnovazebních RC oscilátorů
- vysvětlit účel a obvodovou realizaci hystereze v integrovaných komparátorech
- popsat hlavní myšlenku generování tvarových kmitů pomocí komparátorů a setrvačných bloků
- vysvětlit metody fungování moderních napěťových referencí

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- analyzovat jednoduché lineární odporové obvody s využitím Ohmova zákona, Kirchhoffových rovnic a základních teorémů
- používat fázorovou metodu pro výpočty v obvodech v harmonickém ustáleném stavu
- řešit stejnosměrné stavy v jednoduchých nelineárních obvodech s diodami a tranzistory
- popsat definiční charakteristiky rezistoru, kapacitoru a induktoru
- vysvětlit obecné vztahy mezi napětím a proudem rezistoru, kapacitoru a induktoru
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a vzájemně provázané experimentální formy, zahrnující numerická cvičení, cvičení na počítači a laboratoře.

Způsob a kritéria hodnocení

Do 30 bodů za práci v semestru.
Do 70 bodů za zkoušku.

Osnovy výuky

1. Úvod do analogových obvodů a jejich vlastností v časové a kmitočtové oblasti.
2. Zesilovače a zpětná vazba.
3. Tranzistorové obvody.
4. Operační zesilovače (OZ) VFA.
5. Lineární aplikace OZ.
6. Nelineární aplikace OZ.
7. Moderní aktivní integrované obvody pro analogové zpracování signálů a práce s nimi.
8. Kmitočtové filtry.
9. Oscilátory.
10. Referenční obvody.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem analogového zpracování signálů vhodnou kombinací teorie, intuitivniho přístupu a počítačové simulace. Předmět respektuje koexistenci diskrétních obvodů a stále více převažujících speciálních integrovaných obvodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody - P. Elektronické učební texty, UMEL FEKT VUT Brno, 2007. (CS)
BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody -L. Elektronické učební texty, UMEL FEKT VUT Brno, 2003. (CS)
BIOLEK, D. Analogové elektronické obvody. Hybridní studijní texty. Nesetrvačné obvody s operačními zesilovači. VUT Brno, 2015. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Lineární, nelineární aparametrické obvody, změna spektra
Usměrňovače, vyhlazovaci filtry,
Pasivni stabilizátory
Zesilovače napětí a výkonu
Zpětná vazba a stabilita zesilovačů
Oscilátory LC a RC
Směšovače
Modulátory a demodulátory
Základní bloky analogových IO
Operační zesilovače
Operační sítě
Integrované stabilizátory a nf výkonové zesilovače
A/D a D/A převodníky

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní hodina
Pracovní bod a jeho pohyb - návrh zesilovačů s tranzistory bipolárními a MOSFE
Ověřování základních vlastností operačních zesilovačů
Zapojení s operačními zesilovači
Operační usměrňovače
AKO a generátory signálů

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Simulace v MicroCapu:

Úvodní hodina
Pracovní bod a jeho pohyb
Ověřování základních vlastností operačních zesilovačů
Zapojení s operačními zesilovači
Operační usměrňovače
AKO a generátory signálů

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní hodina
Pracovní bod a jeho pohyb
Ověřování základních vlastností operačních zesilovačů
Zapojení s operačními zesilovači
Operační usměrňovače
AKO a generátory signálů