Detail předmětu

Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)

FAST-CL053Ak. rok: 2022/2023

Statická analýza, plastická metoda, statická a kinematická věta. Příhradová analogie, materiálové vlastnosti, aplikace pro návrh vyztužení konstrukcí a detailů. Prutové prvky namáhané smykem, příhradová analogie s variabilním úhlem diagonál, interakce silových účinků. Teorie tlakových polí. Fyzikální podstata dotvarování, smršťování a stárnutí betonu, vysychání betonu, řešení stavu napjatosti od teplotního zatížení, princip linearity a superpozice. Teorie dotvarování - předpoklady, používané funkce, vlastnosti. Integrální a diferenciální rovnice, afinita dotvarování, historie zatěžování. Nehomogenita konstrukce. Silová metoda při analýze dotvarování. Statické řešení postupně montovaných konstrukcí. Vliv předpětí, postupné výstavby a reologických vlastností betonu na konstrukce. Přibližné a numerické metody řešení reologických účinků, jejich kombinace s metodou konečných prvků. Navrhování betonových konstrukcí na únavu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost podstaty plastického působení betonu a jeho využití pro návrh betonových konstrukcí.
• Znalost moderních přístupů k řešení prvků namáhaných smykem a kroucením, případně v interakci s ostatními způsoby namáhání.
• Znalost podstaty reologického působení betonu a osvojení metod pro analýzu účinků reologie betonu na stavební konstrukce.
• Znalost metod pro analýzu dlouhodobého působení betonových a spřažených konstrukcí s ohledem na reologické vlastnosti betonu.

Prerekvizity

stavební mechanika, numerické metody, betonové konstrukce, předpjatý beton

Osnovy výuky

1. Statická analýza, plastická metoda. Příhradová analogie. Dimenzování uzlů, vzpěr a táhel.
2. Vysoký stěnový nosník. Návrh vyztužení krátkých konzol a oblastí diskontinuit.
3. Příhradová analogie s variabilním úhlem diagonál, řešení interakce silových účinků na betonový průřez.
4. Hybridní konstrukce. Vliv reologických vlastností betonu na chování konstrukcí. Podstata reologických jevů.
5. Účinky dotvarování a smršťování, nehomogenita konstrukce. Colonnettiho věty. Složky přetvoření betonu.
6. Zpožděná přetvoření. Princip linearity (napětí, teplota) a superpozice, historie zatěžování, stárnutí betonu.
7. Přibližné a numerické metody řešení reologických účinků - metody efektivních modulů a efektivního času.
8. Metoda časové diskretizace, její kombinace s metodou konečných prvků.
9. Statické řešení postupně budovaných předpjatých konstrukcí, silová metoda, vliv smršťování a dotvarování.
10. Teplotní účinky na beton - výpočet účinků teplotního zatížení na konstrukce.
11. Experimentální statika, modelová podobnost. Souvislost návrhu konstrukce a modelu konstrukce.
12.- 13. Navrhování betonových konstrukcí na únavu - podstata a metody pro posouzení betonu a výztuže.

Učební cíle

Pochopení podstaty plastického působení betonu a jeho využití pro návrh betonových konstrukcí.
Vysvětlení moderních přístupů k řešení prvků namáhaných smykem a kroucením, případně v interakci s ostatními způsoby namáhání.
Poznání podstaty reologického působení betonu a osvojení metod pro analýzu účinků reologie betonu na stavební konstrukce.
Znalost metod pro analýzu dlouhodobého působení betonových a spřažených konstrukcí s ohledem na reologické vlastnosti betonu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. Brno: CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-561-7.

(CS)

ŠMERDA, Zdeněk a KŘÍSTEK, Vladimír. Dotvarování a smršťování betonových prvků a konstrukcí. Praha: SNTL, 1978.

(CS)

HSU, Tomas. T. C. a MO, Y. L. Unified Theory of Concrete Structures. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2010. ISBN: 978-0-470-68874-8.

(EN)

Doporučená literatura

KOHOUTKOVÁ, Alena, PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠMEJKAL, Jiří. Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely železobetonových konstrukcí. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05329-4.

(CS)

BAŽANT, Zdeněk P. a L´HERMITE, Robert. Mathematical Modelling of Creep and Shrinkage of Concrete. New York: John Wiley and Sons, 1988. ISBN 0471920576.

(EN)

Elektronické studijní opory FAST VUT
Navrátil Jaroslav. Vybrané statě z betonových konstrukcí. 64 stran, 2007

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor K , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Statická analýza, plastická metoda. Příhradová analogie. Dimenzování uzlů, vzpěr a táhel. 2. Vysoký stěnový nosník. Návrh vyztužení krátkých konzol a oblastí diskontinuit. 3. Příhradová analogie s variabilním úhlem diagonál, řešení interakce silových účinků na betonový průřez. 4. Hybridní konstrukce. Vliv reologických vlastností betonu na chování konstrukcí. Podstata reologických jevů. 5. Účinky dotvarování a smršťování, nehomogenita konstrukce. Colonnettiho věty. Složky přetvoření betonu. 6. Zpožděná přetvoření. Princip linearity (napětí, teplota) a superpozice, historie zatěžování, stárnutí betonu. 7. Přibližné a numerické metody řešení reologických účinků - metody efektivních modulů a efektivního času. 8. Metoda časové diskretizace, její kombinace s metodou konečných prvků. 9. Statické řešení postupně budovaných předpjatých konstrukcí, silová metoda, vliv smršťování a dotvarování. 10. Teplotní účinky na beton - výpočet účinků teplotního zatížení na konstrukce. 11. Experimentální statika, modelová podobnost. Souvislost návrhu konstrukce a modelu konstrukce. 12.- 13. Navrhování betonových konstrukcí na únavu - podstata a metody pro posouzení betonu a výztuže.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vysoký stěnový nosník – řešení metodou příhradové analogie. 2. Krátká konzola – řešení metodou příhradové analogie. 3.- 4. Výpočet účinku dotvarování na betonové konstrukce – princip superpozice. 5.- 6. Posouzení omezení normálových napětí od provozních účinků předpětí na dané mostní konstrukci – využití silové metody pro výpočet dotvarování. 7. Korekce. 8.- 9. Vypočtěte napětí v betonovém průřezu ocelobetonového sloupu metodou časové diskretizace (základní metoda TDA). 10. Korekce. 11. Možnosti modelování účinku dotvarování na betonové konstrukce – praktické cvičení. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.