Detail předmětu

Splaveniny ve vodních tocích

FAST-CR052Ak. rok: 2022/2023

Vysvětlení procesů spojených s vývojem koryt vodních toků a nádrží.
Představení možností predikce vývoje vodních toků a nádrží.
Seznámení se s opatřeními ovlivňujícími vývoj vodních toků a nádrží.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích,
- získání informací o prevenci
- a následné sanaci narušeného břehového území.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, úpravy toků a jezy, hydraulika otevřených koryt.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a dělení.
2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
5. Transport dnových splavenin.
6. Transport plavenin.
7. Měření transportu splavenin.
8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
12. Stabilita břehů vodních nádrží.
13. Případové studie.

Učební cíle

Seznámení s problematikou vzniku a rozvoje břehové abraze na nádržích. Získání informací o prevenci i následné sanaci narušeného břehového území.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy a dělení. 2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech. 3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze. 4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory. 5. Transport dnových splavenin. 6. Transport plavenin. 7. Měření transportu splavenin. 8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin. 9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt. 10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt. 11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze. 12. Stabilita břehů vodních nádrží. 13. Případové studie.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání studie, podkladová data. 2. 1D model – geometrie koryta. 3. 1D model – drsnosti koryta, okrajové podmínky, kalibrace modelu. 4. 1D model – zrnitostní charakteristiky koryta. 5. 1D model – průměrná roční průtoková vlna, okrajové podmínky. 6. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna. 7. 1D model – přidání jezu. 8. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna. 9. 1D model – odstranění jezu. 10. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna. 11. Závěrečná zpráva. 12. Výpočet vývoje zanášení nádrže. 13. Prezentace studie.