Detail předmětu

Diplomový seminář (S-PST)

FAST-NHB043Ak. rok: 2022/2023

V rámci semináře student vypracuje dílčí část projektové dokumentace na zadaný objekt veřejné stavby. Při zpracování projektové dokumentace je kladen důraz na uspořádání dispozice řešeného objektu v návaznosti na provozní podmínky a na návrh vhodného konstrukčního systému objektu včetně posouzení stability nosných konstrukcí. V rámci návrhu veřejné stavby se student také zabývá problematikou požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku a úsporou energie. Návrhem objektu student prokazuje schopnost syntézy informací, které získal v předcházejících předmětech pozemního stavitelství, a to jak po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické, ale i po stránce grafické při zakreslování svého návrhu podle platných norem. Návrhem konstrukčního systému a konstrukčních prvků student také vyžívá informace získané v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Výstupy (výkresová část) jsou dokončeny v programech CAD. Po absolvování diplomového semináře je student schopen samostatné tvůrčí práce, kterou při řešení diplomové práce a následně ve stavební praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel (např. administrativní budova a budova s ubytovací kapacitou). Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez a pohledy v měř. 1:100. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části a situace osazení stavby

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Učební cíle

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu CH06 Specializovaný projekt (S-PST) v zimním semestru 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a současně na zpracovávání diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

(CS)
Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. (CS)

Vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění.

(CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. (CS)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.  (CS)

Doporučená literatura

REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK a Tomáš PETŘÍČEK. Stavební příručka. Praha: GRADA, 2014. ISBN 978-80-247-5142-

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání studií. 2. Vyhodnocení vhodných variant. 3.–6. Vypracování půdorysů M1:100. 7. Modulová schéma nosných konstrukcí. 8.–9. Řezy 1:100. 10. Pohledy 1:100. 11. Situace 1:200. 12. Technická zpráva. 13. Odevzdání práce.