Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

FAST-BHB014Ak. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je vypracování vybraných specifických témat, se kterými se student setká v rámci řešení tématu bakalářské práce. V rámci předmětu je řešena problematika úspory energie, tj. tepelně-technické posouzení navržených skladeb konstrukcí s posouzením podle platných normových předpisů, problematika akustiky a denního osvětlení a problematika požárně bezpečnostního řešení. Současně je řešena i vizuální stránka objektu, jeho zasazení do terénu a návaznosti na okolní zástavbu. Specifická témata jsou řešena a zpracovávána pro jednoduchý částečně nebo plně podsklepený objekt definovaný vedoucím cvičení (např. rodinný dům, rodinný dům s provozovnou, bytový dům atp.). Výstupem předmětu jsou dílčí zprávy a poster.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat jednoduché objekty po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1, BH052 Pozemní stavitelství 2, BH003 Pozemní stavitelství 3, BH004 Pozemní stavitelství 4, BH007 Nauka o budovách 1, BH051 Počítačová grafika a BH057 Akustika a denní osvětlení a BH011 Požární bezpečnost staveb.

Učební cíle

Účelem předmětu je příprava na samostatnou práci a návod k aplikaci dosud získaných informací v jednotlivých studijních disciplinách pro dosažení praktického výstupu v podobě uceleného návrhu stavební části projektu stavby středně velkého rozsahu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení. Struktura dílčích zpráv projektové dokumentace. 2. až 4. Tepelně-technické posouzení navržených skladeb konstrukcí s posouzením podle platných normových předpisů 5. až 7. Akustika a denní osvětlení. Posouzení podle platných normových předpisů. 8. až 9. Požárně bezpečností řešení. Posouzení podle platných normových předpisů. 10. Vizuální řešení objektu, jeho zasazení do terénu v návaznosti na okolní zástavbu. 11. Kompletace a odevzdání.