Detail předmětu

Úpravy odtokových poměrů povodí

FAST-CS003Ak. rok: 2022/2023

Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku chrany půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem, tvorby krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Osnovy výuky

1 - 2. Krajinné typy v ČR
3 - 4. Vývoj krajiny a stabilita přírodních systémů
5 - 6. Povrchový odtok z pohledu různých segmentů krajiny
7 - 8. Vliv zemědělství a vodního hospodářství na vývoj krajiny
9 -10. Ekologie toků
11-12. Změny přírodních hodnot toků lidskou činností, zákony Evropské unie
13. Systémy monitorování a vyhodnocování antropogenního vlivu na toky

Učební cíle

Poskytnou studentům informace o vývoji krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

DRBAL, K., DUMBROVSKÝ, M. a kol. (2009): Metodický návod pro identifikaci KB.Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR

(CS)

DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKOVÁ, V.; ŠARAPATKA, B.; CHLUBNA, L.; VÁCHALOVÁ, R. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-base terrace in soil erosion control. ECOLOGICAL ENGINEERING, 2014, roč. 68, č. 2014, s. 260-269. ISSN: 0925-8574.

(EN)

TS PSZ. (2022). Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Praha: SPÚ. V platném znění.

(CS)

Janeček, M., a kol. (2012). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika PEO. Praha: Powerprint. ISBN 978-80-87415-42-9..

(CS)

VRÁNA, K. a kol.: Krajinné inženýrství. ČKAIT Praha, 1998. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 - 2. Krajinné typy v ČR 3 - 4. Vývoj krajiny a stabilita přírodních systémů 5 - 6. Povrchový odtok z pohledu různých segmentů krajiny 7 - 8. Vliv zemědělství a vodního hospodářství na vývoj krajiny 9 -10. Ekologie toků 11-12. Změny přírodních hodnot toků lidskou činností, zákony Evropské unie 13. Systémy monitorování a vyhodnocování antropogenního vlivu na toky

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě 2.Analýza erozních poměrů 3.Analýza odtokových poměrů 4.Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření 5.Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření 6.Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření