Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-CS002Ak. rok: 2022/2023

Geografické informační systémy nabízejí nástroje a operace schopné simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základy zpracování dat v digitálních technologiích , získá informace o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.Osvojí si znalosti týkající se prostorové analýzy, digitálních modelů reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblastí Hydrologie, Úprava odtokových poměrů v povodí,Základní práce s PC,

Učební cíle

Cílem výuky geografických informačních systémů v životním prostředí je poskytnout studentům základní informace o principech zpracování dat v digitálních technologiích , o vlastnostech, typech a užití digitálních dat v GIS aplikacích.
Koncepce výuky je věnována pojetí, historii a základům GISů, zaměření na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné a používané v problematice GIS ve vodním hospodářství, při řešení pozemkových úprav a také při řešení protierozní a protipovodňové ochrany.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MAIDMENT, D. R. Consortium for GIS in Water Resources to Design New Object Models [online]. 2008. Dostupný na World Wide Web: <http://www.esri.com/news/arcnews/winter9900articles/32-consortium.html>. (EN)

MORGAN, R.P.C. a NEARING, M.A: Handbook of Erosion Modelling, London: Wiley-Blackwell, 2011

(EN)

DUMBROVSKY, M., DRBAL, K., SOBOTKOVÁ, V., UHROVÁ, J., (2019). An approach to identifying and evaluating the potential formation of ephemeral gullies in the conditions of the Czech Republic. Soil and Water Research. 15. 10.17221/231/2018-SWR.

(EN)

JEDLIČKA, J., ŠTYCH, P. Hydrologické modelování v programu ArcGIS. Praha: CITT Praha, GMES, 2007. 62 s

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky GIS, představení ArcGIS aplikací, základní práce s ArcGIS aplikacemi, WMS připojení. 2. Souřadné systémy, georeferencování. 3. Základní práce se vzorovými daty. Přichystání dat. Tvorba mapových výstupů (layoutu). 4. Editace v ArcGIS, tvorba nových shapefilových vrstev, práce s nástroji v ArcToolbox, tvorba textu a popisků. 5. Předání nových dat, na kterých pracují studenti sami, tak jak se naučily v předchozích cvičeních. Základní nastavení projektu, Tvorba mapových výstupů (layoutu). 6. Tvorba DMT v prostředí ArcGIS a základní topografické a hydrologické modelování. 7. a 8. Příprava dat v ArcGIS pro výpočet v programu DesQ. 9. Příprava dat pro výpočet erozního smyvu. 10. Příprava vstupních dat v ArcGIS pro program ATLAS. 11. Práce v programu ATLAS, tvorba DMT, podélné a příčné řezy polních cest. 12. Práce v programu ATLAS - pokračování, podélné a příčné řezy polních cest. 13. Zápočet