Detail předmětu

Manažerské techniky

FAST-CV076Ak. rok: 2022/2023

Stavebnictví patří mezi odvětví pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů, v komunikaci a rozvoji jednotlivce. Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost aplikace základních principů práce manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Prerekvizity

Znalosti základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.
Orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Osnovy výuky

1. Základní manažerské techniky a dovednosti, strategický význam řízení, vedení, prognózování, základní pojmy.
2. Řízení podle cílů. Motivace a metody pozitivního povzbuzení, pyramida potřeb, uznání a ocenění, zajímavost práce, odpovědnost a důvěra, teorie X a Y, teorie dvou faktorů – motivačně hygienické
3. Plánování (metody, jak cíle dosáhnout, hledání alternativ, míra participace, zvyšování tvořivosti, nástroje generování nápadů). Definování úkolu, seznámení s cílem a úkolem, rozložení obecného na konkrétní.
4. Instruktáž a její úkoly, zásady efektivního slovního projevu. Komunikace a instruování organizace a jednotlivců. Kontrola a řízení, řízení porad, řízení v organizacích, způsoby kontroly, systémy řízení.
5. Rozhodování, vyhodnocování, zvažování důsledků, rozhodování a vyhodnocování týmové výkonnosti, hodnocení a výcvik jednotlivců, kladení otázek, výběr a posuzování lidí, sebehodnocení.
6. Organizování, organizace skupin a podskupin, faktory velikosti pracovní skupiny, organizační struktury, důvěra a delegování. Vedení osobním příkladem a řízení skupiny, organizování sebe sama, rozhodování v manažerské práci.
7. Vlastnosti pracovních skupin. Jednotlivci, pracovní týmy, organizace a komunity. Účast ve skupinách, komunikace a soudržnost, atmosféra, standardy, struktura a organizace.
8. Základní role a funkce ve skupinách. Charakteristika rolí, jejich druhy, konflikty rolí a role vedoucího pracovníka. Vzájemně spjaté potřeby v životě skupiny, jejich základní projevy. Potřeby a funkce vedení (podněcování, regulování, informování, podpora, hodnocení atd.).
9. Procesy ve vývoji skupiny. (formování, kvašení, normování = budování soudržnosti, podávání výkonu – úkol). Skupinová pravidla a procedury (rozhodování, reakce na autoritu, boj a útěk, obranné mechanismy). Skupiny ve skupinách, řízení vztahů mezi skupinami.
10. Týmy a týmová práce, sekvenční týmy ve stavebnictví, vytváření a udržování vysoce výkonných týmů.
11. Druhy a styly vedení, koučink, a odpovědnosti vedoucího.
12. Jak podporovat synergii, tvořivost a inovace v pracovních týmech.
13. Aktuální otázky vedení a řízení v současnosti.

Učební cíle

Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

LINKESCHOVÁ, Dana. K otázkám managementu ve stavebnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-396-x. https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp  (CS)
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-80-247-2448-5.  (CS)
LINKESCHOVÁ, Dana. Educating Leading Managing. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-7202-052-1.   (EN)

Doporučená literatura

LINKESCHOVÁ, Dana a Dagmar HRABINCOVÁ. Management a právo ve stavebnictví. Brno: CERM, 2005.   (CS)
ROBBINS, S.P., COULTER, M. Management. Grada publishing, a. s., 2004. (EN)
SINEK, Simon. Nekonečná hra: jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu v podnikání. Přeložil Aleš DROBEK. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2021. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-136-8.  (CS)
WHEATLEY, Margaret. Vědomý lídr: jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k obnově zdravého rozumu. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea, 2020. ISBN 978-80-7500-492-5.  (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní manažerské techniky a dovednosti, strategický význam řízení, vedení, prognózování, základní pojmy.

2. Řízení podle cílů. Motivace a metody pozitivního povzbuzení, pyramida potřeb, uznání a ocenění, zajímavost práce, odpovědnost a důvěra, teorie X a Y, teorie dvou faktorů – motivačně hygienické

3. Plánování (metody, jak cíle dosáhnout, hledání alternativ, míra participace, zvyšování tvořivosti, nástroje generování nápadů). Definování úkolu, seznámení s cílem a úkolem, rozložení obecného na konkrétní.

4. Instruktáž a její úkoly, zásady efektivního slovního projevu. Komunikace a instruování organizace a jednotlivců. Kontrola a řízení, řízení porad, řízení v organizacích, způsoby kontroly, systémy řízení.

5. Rozhodování, vyhodnocování, zvažování důsledků, rozhodování a vyhodnocování týmové výkonnosti, hodnocení a výcvik jednotlivců, kladení otázek, výběr a posuzování lidí, sebehodnocení.

6. Organizování, organizace skupin a podskupin, faktory velikosti pracovní skupiny, organizační struktury, důvěra a delegování. Vedení osobním příkladem a řízení skupiny, organizování sebe sama, rozhodování v manažerské práci.

7. Vlastnosti pracovních skupin. Jednotlivci, pracovní týmy, organizace a komunity. Účast ve skupinách, komunikace a soudržnost, atmosféra, standardy, struktura a organizace.

8. Základní role a funkce ve skupinách. Charakteristika rolí, jejich druhy, konflikty rolí a role vedoucího pracovníka. Vzájemně spjaté potřeby v životě skupiny, jejich základní projevy. Potřeby a funkce vedení (podněcování, regulování, informování, podpora, hodnocení atd.).

9. Procesy ve vývoji skupiny. (formování, kvašení, normování = budování soudržnosti, podávání výkonu – úkol). Skupinová pravidla a procedury (rozhodování, reakce na autoritu, boj a útěk, obranné mechanismy). Skupiny ve skupinách, řízení vztahů mezi skupinami.

10. Týmy a týmová práce, sekvenční týmy ve stavebnictví, vytváření a udržování vysoce výkonných týmů.

11. Druhy a styly vedení, koučink, a odpovědnosti vedoucího.

12. Jak podporovat synergii, tvořivost a inovace v pracovních týmech.

13. Aktuální otázky vedení a řízení v současnosti.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, zadání kritérií prezentací a systém práce se skupinou pro budoucí stavební inženýry.

2.- 13. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého jednotlivce na vlastním projektu, jejich postupné provedení a prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.

14. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.