Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (S)

FAST-CL052Ak. rok: 2022/2023

Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí. Zatěžovací zkoušky. Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích. Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
• Znalost o rozdělením poruch a vad a s jejich diagnostickými metodami.
• Schopnost zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce, předpjatý beton

Osnovy výuky

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu.
2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování.
5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí.
6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
9.- 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva.
11. Rekonstrukce základů.
12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Učební cíle

Naučit studenty statickému přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů, seznámit je s rozdělením poruch a vad a jejich diagnostickými metodami.
Naučit se zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KLUSÁČEK, Ladislav a BAŽANT, Zdeněk. Statika při rekonstrukcích objektů. Brno: VUT, 2010. ISBN 978-80-7204-692-8.

(CS)

WITZANY, Jiří. Poruchy a rekonstrukce staveb I a II. Praha: ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01310-3.

(CS)

WITZANY, Jiří. Poruchy a rekonstrukce zděných budov. Praha: ČKAIT, 1999. ISBN 80-902697-5-3.

(CS)

Doporučená literatura

RYBICKI, Rudolf. Schäden und Mängel an Baukonstruktionen. Düsseldorf: Werner-Verlag, 1974. ISBN 978-3804130128.

(DE)

VANĚK, Tomáš. Rekonstrukce staveb. Praha: SNTL/ALFA, 1985.

(CS)

KOS, Josef. Rekonstrukce pozemních staveb. Brno: CERM, 1999. ISBN 80-72041320.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. 2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí. 3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek. 4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování. 5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí. 6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí. 7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza. 8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza. 9.- 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu, oceli a dřeva. 11. Rekonstrukce základů. 12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. 13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Zesilování tlačených prvků: Zesílení zděného sloupu ocelovými příložkami. 3.- 4. Zesílení zděného sloupu obetonováním. Korekce. 5.- 6. Zesilování ohýbaných prvků (trámový strop): Zesílení přídavnou výztuží a torktretem. 7.- 8. Zesílení uhlíkovými lamelami. 9.- 10. Zesílení dodatečným předpětím. Korekce. 11.- 12. Zesilování dřevěného trámového stropu: Zesílení železobetonovou spřaženou deskou. Výpočet průhybu. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.