Detail předmětu

Specializovaný projekt (R)

FAST-CW017Ak. rok: 2022/2023

Předmět shrnuje dosavadní získané poznatky při studiu oboru Realizace staveb. Důraz je kladen na modelování hlavních technologických etap výstavby, návrhu postupu jejich provádění a potřebných zdrojů. Vypracování časového a finančního plánu konkrétní zadané stavby a návrhu koncepce zařízení staveniště s ohledem na kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky při výstavbě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Diplomový seminář I (R), tedy získá a rozšíří si znalosti pro zpracování dokumentace předvýrobní přípravy na konkrétním zadaném stavebním objektu nebo stavbě a to především z pohledu dodavatele stavby.

Prerekvizity

Znalosti z oblastí navrhování staveb, technologie staveb, stavebně technologického projektování, počítačové podpory ve stavebnictví a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby.

Učební cíle

Úkolem předmětu je studentům předat znalosti pro zpracování dokumentace předvýrobní přípravy na konkrétním zadaném stavebním objektu nebo stavbě a to především z pohledu dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Zadání projektu (může být ve spolupráci se stavební firmou) - podle specializace studenta, určení rozsahu řešeného projektu. 2.Stavebně technologická studie, realizace hlavních technologických etap stavby. 3.Počítačová podpora - výkazy výměr, rozpracování nabídkového rozpočtu pro zadanou část stavby . 4.Časový a finanční plán stavby podle technickohospodářských ukazatelů, hrubá bilance základních zdrojů. 5.Koordinace subdodavatelů. 6.Koncepce zařízení staveniště, projekty vybraných objektů zařízení staveniště. 7.Koncepce technologického předpisu vybraného dílčího stavebního procesu. 8.Dokončení rozpracované dokumentace, kompletace k odevzdání.