Detail předmětu

Vybrané statě z technologie staveb

FAST-DWB032Ak. rok: 2022/2023

Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Osnovy výuky

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz obsahuje práci s audiovizuální technikou.
1.–4. Seznámení s náplní předmětu, induviduální zadání tématu, rešeršní činnost vybrané řešené technologie.
5.–8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů – individuální termíny, práce na tématu.
9.–11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací.
12.–13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.

Učební cíle

Seznámit studenta s novými technologickými postupy, využíváním nových materiálů a hmot. Na přednášky jsou pravidelně zváni zástupci firem kteří ukazují speciální způsoby používání nových materiálů na základě nejnovějších poznatků vědy. Poukazují na zvláštnosti těchto materiálů a na případné odlišnosti při provádění oproti tradičním technologickým postupům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

RILEY, Mike a COTGRAVE, Alison. Construction Technology 2: Industrial and Commercial Buildings. New Yourk: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-1137371690


(EN)

BAŠKOVÁ, Renata. Časové modelovanie nasadenia debnenia do výstavby. Košice:TU Košice, 2012. ISBN 978-80-553-1245-3

(SK)

Doporučená literatura

BAŠKOVÁ, Renáta. Realizácia betonových konstrukcií. Martin: stavebnýtrh, 2008. ISBN 978-80-969877-4-0

(SK)

MASOPUST, Jan. Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-10-7

(CS)

MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pažících konstrukcí. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012. ISBN 978-80-87438-31-2

(CS)

JURÍČEK, Ivan. Technologia pozemných stavieb, hrubá stavba. Bratislava: Jaga Group, 2001. ISBN 80-88905-29-X

(SK)

ZAPLETAL, Ivan a ŠTUJBER Miloslav. Technologia nízkonákladových budov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3817-0

(SK)

PUŠKÁR, Anton a FUČILA, Jozef. Obvodové plášte budov. Bratislava: Jaga Group, 2002. ISBN 80-88905-72-9

(SK)

SCHUNCK, Eberhard a OSTER, Hans Jochen. Atlas střech. Bratislava: Jaga Group, 2003. ISBN 80-88905-58-3

(CS)

MARSHALL, Duncan a WORTHING, Derek. The Construction of Houses. New Yourk: Estates Gazette, 2013. ISBN 978-0080971001

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-S doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz obsahuje práci s audiovizuální technikou. 1.–4. Seznámení s náplní předmětu, induviduální zadání tématu, rešeršní činnost vybrané řešené technologie. 5.–8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů – individuální termíny, práce na tématu. 9.–11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací. 12.–13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.