Detail předmětu

Regionální politika

FAST-CV075Ak. rok: 2022/2023

Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu předmětů Ekonomie a Ekonomika investic.

Osnovy výuky

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.
13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení. 2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber). 3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století. 4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze. 5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony. 6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí. 7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd. 8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory. 9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele. 10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol. 11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu. 12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020. 13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor