Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-BOB013Ak. rok: 2022/2023

Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování.
Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků.
Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení.
Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků.
Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití.
Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu.
Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu.
Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy – základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky – mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky – smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy – základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

STUDNIČKA, J. Ocelobetonové spřažené konstrukce. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04298-4.

(CS)

ĎURICOVÁ, A. a ROVŇÁK, M. Navrhovanie oceľovo-betónových konštrukcií. Bratislava: Veda, 2008. ISBN 978-80-224-1022-9.

(SK)

ESDEP – European Steel Design Education Programme. Vol. 13, WG 10: Composite Construction I. Ascot: SCI, 1993.

(EN)

ESDEP – European Steel Design Education Programme. Vol. 14, WG 10: Composite Construction II. Ascot: SCI, 1993.

(EN)

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování drřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: ČNI, 2006.

(CS)

KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2005. ISBN 80-86769-72-0.

(CS)

KUKLÍK, P. a KUKLÍKOVÁ, A. Navrhování dřevěných konstrukcí. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. ISBN 978-80-87093-88-7.

(CS)

KERMANI, A. and PORTEOUS, J. Structural Timber Design to Eurocode 5. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-0-470-67500-7.

(EN)

LARSEN, H. and ENJILY, V. Practical Design of Timber Structures to Eurocode 5. London: Thomas Telford, 2009. ISBN 978-0-7277-3609-3.

(EN)

KOLB, J. Dřevostavby. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2275-7.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy – základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování. 2. Ocelobetonové nosníky – mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování). 3. Ocelobetonové nosníky – smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování). 4. Ocelobetonové sloupy – základní zásady konstrukčního řešení a navrhování. 5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza. 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily. 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu. 9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru. 10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu. 11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky – přehled, základní principy, průřezy, materiál. 2. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování – mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 3. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování – smykové spojení. 4. Spřažené ocelobetonové sloupy: zásady navrhování – prostý tlak, vzpěrný tlak. 5. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky: zásady posouzení požární odolnosti. 6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza. 7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza. 8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování. 9.–10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. 11. Praktické aplikace a příklady ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců.