Detail předmětu

Výuka v terénu (K)

FAST-BNA001Ak. rok: 2022/2023

Projekt optimalizace traťového úseku. Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání, vytyčení nové prostorové polohy, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a rázová zatěžovací zkouška. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice. Přednáška o principech a metodách GPS měření. Nácvik GPS měření s různými přístrojovými soupravami.
Přepočet únosnosti mostního objektu. Vypracování výkresové dokumentace.
Zaměření situace a terénu metodami GPS. Nivelace trasy pozemní komunikace. Projekt rekonstrukce pozemní komunikace. Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace, využití GPS metod. Praktická aplikace diagnostických metod např. stanovení objemové hmotnosti vrstvy vozovky, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem.
Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zdokonalí své znalosti a dovednosti v oblasti železničních staveb, pozemních komunikací a mechaniky zemin při praktické výuce v terénu.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku.
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely.

Učební cíle

Cílem předmětu je procvičit získané znalosti a dovednosti v oblasti železničních staveb, pozemních komunikací a mechaniky zemin při praktické výuce v terénu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor. Železničný spodok: namáhanie, diagnostika, navrhovanie a realizácia konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku. V Žiline: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-808-0708-023.

(SK)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(SK)

ČSN 73 6360-2. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba. 10.2009. Praha: ÚNMZ, 2009.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. den – Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice. 4.–7. den – Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktická aplikace diagnostických metod např. stanovení objemové hmotnosti vrstvy vozovky, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem. 8. den Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu. Přepočet únosnosti mostního objektu. 9. den – Vytyčení nové prostorové polohy koleje, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a dynamická zatěžovací zkouška. 10. den – Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace.