Detail předmětu

Železniční stavby 1

FAST-BNA002Ak. rok: 2022/2023

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členění a stavbu železničního spodku.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, smyková pevnost zemin, napětí v zemině.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.

Osnovy výuky

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
3. Směrové poměry. Přechodnice.
4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členěním a stavbou železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: Železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7.

(CS)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(SK)

IŽVOLT, Libor, Stanislav HODAS a Janka ŠESTÁKOVÁ. Železničné staviteľstvo 1: Projektovanie, stavby a konštrukcie železničných tratí a staníc. 1. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1122-4.

(SK)

ČSN 73 6360-1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování. 12.2020. Praha: ÚNMZ, 2020.

(CS)
ČSN 73 6360-2. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba. 10.2009. Praha: ÚNMZ, 2009. (CS)

Doporučená literatura

BONNETT, Clifford F. Practical railway engineering. 2nd ed. London: Imperial College Press, c2005. ISBN 1-86094-515-5.

(EN)

HANSMANN, Fabian, Wolfgang NEMETZ a Richard SPOORS. Keeping Track of Track Geometry: Basic- Error Detection- Correction - Quality. Leverkusen: PMC Media House, 2021. ISBN 978-3-96245-225-4.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje. 2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje 3. Směrové poměry. Přechodnice. 4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti. 5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv. 6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu. 7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí. 9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace. 10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. 11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje. 2. Převýšení koleje, zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati 3. Směrový oblouk, vzestupnice, návrh délky přechodnice. 4. Přechodnice, klotoida, kubická parabola, výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi 5. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice 6. Návrh souběžné koleje, změny osových vzdáleností kolejí. 7. Geometrické parametry koleje pro jednotky s naklápěcími skříněmi 8. Sklonové poměry 9. Vypracování výkresů 10. Konzultace 11. Odevzdání projektu studie železniční trati, zápočet.