Detail předmětu

Ekologie a bezpečnost práce

FAST-CW016Ak. rok: 2022/2023

Ekologie a bezpečnost práce ve stavebnictví, globální enviromentální problémy a udržitelný rozvoj, obecná znalost péče o životní prostředí, enviromentální management a předpisy s tím související, zpracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby, akustika vnějšího prostředí, obsluha SW "Hluk plus",ochrana zdraví a bezpečnosti na staveništi, prevence rizik, koordinátor bezpečnosti,plán BOZP.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá vědomostí o ochraně životního prostředí a krajiny při výstavbě.
Bude seznámen s environmentální politikou a cíli stavebních společností a firem.
Získá znalosti z prevence rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích.

Prerekvizity

Znalosti související s navrhováním staveb, znalost koncepce návrhů zařízení staveniště, znalost běžných technologických předpisů, základní znalosti z oblasti ekologie a BOZP.

Osnovy výuky

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace
2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby
3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa
4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku.
5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU.
6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika.
7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby.
8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Učební cíle

Seznámit s požadavky ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví ve výstavbovém procesu. Systémové nástroje plánování a řízení stavební výroby v podmínkách environmentálního managementu a řízení bezpečnosti práce. Bezpečnost práce a požární bezpečnost na stavbách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KANTOVÁ, Radka. Ekologie a bezpečnost práce, modul 02: Hluk ze stavební činnosti. FAST VUT, 2016. 

(CS)

VLČKOVÁ, Jitka. Ekologie a bezpečnost práce, modul 03: Bezpečnost práce. FAST VUT, 2016.

(CS)

HENKOVÁ, Svatava. Ekologie a bezpečnost práce, modul 01: Udržitelný rozvoj a globální environmentální problémy. FAST VUT, 2016. 

(CS)

VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Management Press,s.r.o., Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9

(CS)

MPSV ČR. Bezpečnost práce ve stavebnictví. MPSV ČR, 2014. ISBN 978-80-7421-085-3

(CS)

Nařízení vlády. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 2011. v pl.zn.

(CS)

Zákon. č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. 1992. v pl.zn.

(CS)

Nařízení vlády. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 2005. v pl.zn.

(CS)

Nařízení vlády. č. 591/06 Sb. o minimálních požadavcích na BOZ na staveništích. 2006. v pl.zn.

(CS)

Zákon. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 2006. v pl.zn.

(CS)

VEBER,Jaromír. Environmentální management. Oeconomica Praha, 2002. 80-245-0336-0

(CS)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.. Nebezpečný hluk, publikace ke stažení. Znalostní systém prevence rizik v BOZP, 2016. ISBN: 978-80-87676-16-5

(CS)

LEVENSTEIN, Charles a John WOODING. Work, health, and environment: old problems, new solutions.. New York: Guilford Press, 1997. 15-723-0234-8

(EN)

SPEJCHALOVÁ, Dana. Management kvality, bezpečnosti a enviromentu.. Vysoká škole ekonomie a managementu, 2012. 978-80-86730-87-5

(CS)

ÚZ č. 1227. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Sagit, a. s., 2017. ISBN: 978-80-7488-259-3

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace 2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby 3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa 4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku. 5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU. 6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika. 7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby. 8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení se s náplní cvičení. Přidělení individuálních zadání z oblasti ekologie, snížení hluku na staveništi. 2.Zadání vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby. 3.Vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby - konzultace individuálních zadání. 4.Seznámení se s počítačovými modely hodnocení hluku, vypracování zadání z oblasti snížení hluku na staveništi. 5.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - zadání. 6.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - konzultace. 7.Konzultace individuálních zadání v oblasti ekologie a BOZP. 8.Prezentace a obhajoba individuálních zadání.