Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-CW020Ak. rok: 2022/2023

Náplní odborné praxe je aktivní pracovní činnost studenta na realizaci konkrétního stavebního díla, která vede k rozvíjení jeho odborných teoretických i praktických znalostí. Student vykonává práci přímo na stavbě při její realizaci, zejména na pozici asistenta stavbyvedoucího, také pracuje v oddělení přípravy staveb. Student má povinnost během odborné praxe vést „Záznam o průběhu odborné praxe“, je veden školitelem, určeným ze zástupců firmy, který se ke kvalitě odvedené práce vyjádří v závěrečném hodnocení.
Odborná praxe studentů je ukončena společným závěrečným seminářem, kde každý student ostatní studenty seznámí s činností, kterou vykonával v průběhu praxe, včetně prezentace zpracovaných materiálů a fotodokumentace stavby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Odborná praxe jako aktivní činnost studenta přímo ve stavební praxi rozšiřuje odborné znalosti získané v průběhu studia. Student získá praktické zkušenosti z realizace konkrétní stavby ve vazbě na specifika umístění výstavby, ověří si své znalosti, schopnosti a vědomosti a díky tomu získá lepší předpoklady absolventského uplatnění. Zpětná vazba mezi studentem a stavební firmou je podpořena vedením „Záznamu o průběhu odborné praxe“ , ve kterém jsou evidovány dílčí činnosti a také hodnocení studenta zodpovědným pracovníkem firmy . V závěrečném semináři student prezentuje svoji činnost na vybrané stavbě, dokladuje foto a video dokumentaci před komisí. Studentům a stavebním firmám je tímto vzájemným kontaktem otevřena možnost další spolupráce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti technologie, přípravy a realizace staveb v rozsahu dosavadního bakalářského a 1. ročníku magisterského studia na oboru Realizace staveb.

Učební cíle

Ověření a uplatnění znalostí získaných v průběhu studia,
získání praktických zkušeností z realizace stavby,
předpoklad k rychlejší adaptaci při nástupu do zaměstnání,
vytvoření podmínek pro odborný růst a postup do vyšších manažerských funkcí,
stavební firmy si ověří vědomosti a schopnosti studenta pro další možnou spolupráci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ÚZ č. 1466. Zákoník práce, 262/2006 Sb.. Sagit, a.s., 2022. ISBN: 978-80-7488-505-1

(CS)

ÚZ č. 1434. Občanský zákoník, 89/2012 Sb.. Sagit, a. s., 2021. ISBN: 978-80-7488-471-9

(CS)

ÚZ č. 1497. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Sagit, a. s, 2022. ISBN: 978-80-7488-537-2

(CS)

KANTOVÁ, Radka. ODBORNÁ PRAXE, modul 01, Průvodce povinnou odbornou praxí studentů oboru Realizace staveb. FAST VUT, 2011.

(CS)

nařízení vlády:. Nař.vl. č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ na staveništích. 2006.

(CS)

MMR. Vyhláška o dokumentaci staveb, 499/2006 Sb.. 2006.

(CS)

BLAŽEK, Jiří. Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2018. ANAG, spol. s r.o., 2017. 978-80-7554-107-9

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1200 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Odbornou praxi v délce deseti týdnů student nastoupí po ukončení zkouškového období letního semestru prvního ročníku, vždy dle termínů akademického roku.