Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-SZK)

FAST-BIB005Ak. rok: 2022/2023

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Příprava experimentů v laboratořích ústavu.
Provedení experimentu hodnocení výsledků a srovnání s teoretickým modelem experimentu.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Učební cíle

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Balayssac, J.P., Garnier, V. Non-destructive Testing and Evaluation of Civil Engineering Structures. 1st Edition Amsterdam, ISTE Press - Elsevier, 2017.

(EN)

CIKRLE, P. a kol.: NDT Zkoušení ve stavebnictví. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, 2010. s. 1-133. ISBN: 978-80-214-4198- 9

(CS)

Doporučená literatura

HOLICKÝ, Milan. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03790-4.

(CS)

ČSN ISO 13822 (730038) A Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

(CS)

ČSN 73 0038 (730038) A Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady měření, statistické vyhodnocování dat. 2.–3. Příprava experimentů. 4.–8. Realizace experimentální části závěrečné práce. 9.–10. Prezentace a diskuse výsledků experimentální části práce. 11. Zápočet.