Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-SZK)

FAST-BIB004Ak. rok: 2022/2023

Individuální práce se studenty dle zadání bakalářské práce.
Studium literatury na základě rešerší.
Metodika zpracování bakalářské práce.
Hodnocení vlivů na přesnost výsledků.
Metodika zprávy o měření, její zpracování a obhajoba jako součást bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni zpracovávat bakalářské práce dle zadání, realizovat experimentální části bakalářských prací a připravit analytického řešení.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů, metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů, základní diagnostické metody hodnocení stavebních konstrukcí.

Učební cíle

Připrava studentů na zpracování bakalářských prací dle zadání, realizace experimentální části bakalářských prací a konzultace analytického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8

(CS)

Doporučená literatura

CIKRLE, Petr. Význam nedestruktivních diagnostických metod pro hodnocení železobetonových konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, VUTIUM, 2017. ISBN 978-80-214-5464-4

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady tvorby bakalářské práce. 2. Jednotlivé části bakalářské práce. 3. Formální úprava bakalářské práce. 4. Práce s prameny, citace. 5. Fotodokumentace. 6. Tvorba prezentací. 7.–10. Prezentace bakalářských prací, kritická diskuse. 11. Zápočet.