Detail předmětu

Aplikace inženýrských úloh v geotechnice

FAST-BFB008Ak. rok: 2022/2023

Předmět je po obsahové stránce zaměřen na problematiku analýzy geotechnických konstrukcí s využitím metody konečných prvků. Těžištěm první části kurzu je shrnutí základů mechaniky kontinua a především pak popis konstitučních modelů - od nejjednodušších elastických až po složitější modely zahrnující plastickou (nevratnou) složku deformace. V další části kurzu budou posluchači obeznámeni s procesem tvorby matematického modelu jak v teoretické, tak v praktické rovině. Probraná látka bude průběžně aplikována pro řešení různých typů geotechnických konstrukcí (plošné základy, hlubinné základy, opěrné a pažící konstrukce, násypy, zářezy, podzemní díla) pomocí programu Plaxis 2D. Závěrečnou etapou kurzu je zpracování samostatné semestrální práce, ve které posluchač využije získané znalosti k analýze vybrané konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je získání znalostí při tvorbě matematického modelu vybraných geotechnický úloh (stabilita svahů, zemina vyztužená geosyntetiky, pažící a podzemní konstrukce). Vybrané úlohy jsou procvičovány na konkrétních příkladech v softwarech na dostupných na Ústavu geotechniky.

Prerekvizity

Mechanika zemin, Zakládání staveb, Podzemní stavby, Pružnost a plasticita

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, základní aspekty a důvody využití numerických metod v geotechnice, ukázky praktických aplikací.
2. Základy mechaniky kontinua – shrnutí, přehled a rozdělení numerických metod. Rozdělení konstitutivních modelů.
3. Základy metody konečných prvků. Lineární a nelineární elasticita.
4. Úvod do plastického chování geomateriálů.
5. Ideálně plastické materiálové modely.
6. Elasto - plastické materiálové modely se zpevněním.
7. Odvodněná versus neodvodněná analýza, konsolidační analýza.
8. Teorie a modelování základových konstrukcí.
9. Teorie a modelování pažících konstrukcí, stavebních jam.
10. Teorie a modelování zemních konstrukcí. Stabilitní analýza.
11. Teorie a modelování podzemních staveb.

Učební cíle

Získat teoretické základy modelování geotechnických úloh se zaměřením na matematické modelování.
Seznámit a naučit se používat vybrané programové vybavení pro řešení geotechnických konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

POTTS, David M., et al. Finite element analysis in geotechnical engineering: theory. London: Thomas Telford, 1999. ISBN 0-7277-2753-2  (EN)
POTTS, David M., et al. Finite element analysis in geotechnical engineering: application. London: Thomas Telford, 2001. ISBN 0-72-772783-4  (EN)
HERLE, Ivo. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha: Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2003. 802460745X (CS)
DAVIS, Robert Olin; SELVADURAI, Antony PS. Elasticty and geomechanics. Cambridge university press, 1996. 9780521498272 (EN)
DAVIS, Robert Olin; SELVADURAI, Antony PS. Plasticity and geomechanics. Cambridge university press, 2005. 9781139436526 (EN)
NAKAI, Teruo. Constitutive Modeling of Geomaterials: Principles and Applications. CRC Press, 2012. 978-0415557269  (EN)
DESAI, Chandrakant S. Elementary Finite Element Method. Prentice Hall, 1978. 9780132566360 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní aspekty a důvody využití numerických metod v geotechnice, ukázky praktických aplikací. 2. Základy mechaniky kontinua – shrnutí, přehled a rozdělení numerických metod. Rozdělení konstitutivních modelů. 3. Základy metody konečných prvků. Lineární a nelineární elasticita. 4. Úvod do plastického chování geomateriálů. 5. Ideálně plastické materiálové modely. 6. Elasto - plastické materiálové modely se zpevněním. 7. Odvodněná versus neodvodněná analýza, konsolidační analýza. 8. Teorie a modelování základových konstrukcí. 9. Teorie a modelování pažících konstrukcí, stavebních jam. 10. Teorie a modelování zemních konstrukcí. Stabilitní analýza. 11. Teorie a modelování podzemních staveb.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - seznámení se s používaným programovým vybavením. 2. Strukturní a kontaktní prvky. 3. Modelování plošných základů. 4. Modelování hlubinných základů. 5. Simulace laboratorních zkoušek. 6. Modelování rozepřené pažící konstrukce. 7. Modelování kotvené pažící konstrukce. 8. Modelování násypu. 9. Řešení individuálního zadání. 10. Řešení individuálního zadání. 11. Prezentace individuálního zadání.