Detail předmětu

Městské inženýrství 1

FAST-NMA019Ak. rok: 2022/2023

V encyklopedické podobě shrnutí hlavních zásad návrhů městských (místních) komunikací na základě dopravně inženýrských podkladů.
Zásady organizace a řízení městské dopravy (silniční motorové, městské hromadné, pěší, cyklistické a dopravy statické).
Vliv městské dopravy na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu ve cvičeních bude:
- Výpočet směrového oblouku osy.
- Výpočet výškového oblouku nivelety.
- Vzorový příčný řez místní komunikace.
- Zpracování situačního řešení úrovňové městské křižovatky.

Prerekvizity

práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Osnovy výuky

1. Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací, dopravní prostředky.
2. Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací.
3. Návrhové prvky pozemních komunikací I. – návrhová rychlost, směrové vedení trasy.
4. Návrhové prvky pozemních komunikací II. – výškové vedení trasy, délka rozhledů pro zastavení.
5. Návrhové prvky pozemních komunikací III. – šířkové uspořádání městských komunikací.
6. Navrhové prvky křižovatek.
7. Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené.
8. Návrhové parametry přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
9. Úprava staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
10. Silniční objekty, tunely, mosty, zdi.
11. Individuální motorová doprava.
12. Statická doprava – parkování a odstavování vozidel, garáže.
13. Aktuální téma.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami silničního a městského dopravního inţenýrství a městskou dopravou, s projekčními zásadami návrhů a úprav místních komunikací a s možnými dopady městské dopravy na životní prostředí urbanizovaných celků.
Dopravní prostředky, geometrie pohybu vozidel, teorie dopravního proudu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historický vývoj městské dopravy a městských komunikací, dopravní prostředky. 2. Městské komunikace, rozdělení a návrhové prvky těchto komunikací. 3. Návrhové prvky pozemních komunikací I. – návrhová rychlost, směrové vedení trasy. 4. Návrhové prvky pozemních komunikací II. – výškové vedení trasy, délka rozhledů pro zastavení. 5. Návrhové prvky pozemních komunikací III. – šířkové uspořádání městských komunikací. 6. Navrhové prvky křižovatek. 7. Městské křižovatky úrovňové a mimoúrovňové, křižovatky prosté, usměrněné a řízené. 8. Návrhové parametry přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 9. Úprava staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 10. Silniční objekty, tunely, mosty, zdi. 11. Individuální motorová doprava. 12. Statická doprava – parkování a odstavování vozidel, garáže. 13. Aktuální téma.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výstupem předmětu ve cvičeních bude: - Návrh dopravního řešení městské ulice - situace. - Podélný profil zadané ulice. - Vzorový příčný řez místní komunikace. - Zpracování situačního řešení úrovňové městské křižovatky.