Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

FAST-CH009Ak. rok: 2022/2023

Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude ovládat koncepci udržitelné výstavby a bude znát zásady
hodnocení životního cyklu stavebního objektu. Student bude schopen
při návrhu stavebního objektu využívat přírodní a recyklované
stavební materiály.

Prerekvizity

Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Osnovy výuky

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.-5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. 2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu. 3. Princip multikriteriálního hodnocení budov. 4.-5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ. 6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu. 7. Environmentální značení, ekodesign. 8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích. 9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti. 10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství. 11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady. 12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla. 13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce 2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E 3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E 4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria S 5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria C 6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria L 7. Zápočet