Detail předmětu

Prostorové plánování v ČR a EU

FAST-NGA052Ak. rok: 2022/2023

Prostorové plánování se zabývá organizací obývaného prostoru, uspořádáním lidských aktivit a jejich vlivem na životní prostředí v nejširším smyslu (tedy včetně prostředí společenského). Cílem je vytvoření racionálnější organizace využití území a propojení mezi těmito typy využití tak, aby byly vyváženy požadavky na rozvoj s potřebami ochrany životního prostředí, a aby bylo dosaženo sociálních a ekonomických cílů. Posluchači jsou nejprve seznámeni s historií, současným stavem, orgány, nástroji, legislativním ukotvením a aktuálními problémy hlavních činností a oborů prostorového plánování v ČR. Poté jsou analogicky ve stručnější podobě probrána tatáž témata ve vztahu k EU, přičemž je věnována pozornost základním rozdílům. Tento přehled je doplněn podrobnější charakteristikou plánovacích systémů vybraných států (především EU15).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v historii, současném stavu, orgánech, nástrojích, legislativním ukotvení a aktuálních problémech hlavních činností a oborů prostorového plánování, a to jak na území ČR, tak analogicky ve stručnější podobě ve vztahu k EU.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury

Osnovy výuky

1. Úvod do kurzu, předmět studia, základní pojmy.
2. Historie územního plánování se zaměřením na území ČR.
3. Současná právní úprava územního plánování v ČR a její změny v posledních letech.
4. Orgány a nástroje územního plánování v ČR.
5. Seznámení se s územně plánovací praxí (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.).
6. Strategické plánování – historie, cíle a nástroje.
7. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989.
8. Seznámení se s praxí strategického plánování (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.).
9. Vybrané problémy prostorového rozvoje (suburbanizace, urban sprawl atd.).
10. Vybrané problémy prostorového rozvoje (brownfields, gentrifikace atd.).
11. Prostorové plánování v Evropě na nadnárodní úrovni – historie a významné dokumenty (Evropské perspektivy územního rozvoje, Územní agenda EU atd.), politiky EU s územním dopadem.
12. Obecná charakteristika systémů prostorového plánování v členských zemích EU – kontext, principy, hierarchická struktura, nástroje.
13. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko.

Učební cíle

Posluchači jsou seznámeni s historií, současným stavem, orgány, nástroji, legislativním ukotvením a aktuálními problémy hlavních činností a oborů prostorového plánování. Nejprve na území ČR, poté jsou analogicky ve stručnější podobě probrána tatáž témata ve vztahu k EU, přičemž je věnována pozornost základním rozdílům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do kurzu, předmět studia, základní pojmy. 2. Historie územního plánování se zaměřením na území ČR. 3. Současná právní úprava územního plánování v ČR a její změny v posledních letech. 4. Orgány a nástroje územního plánování v ČR. 5. Seznámení se s územně plánovací praxí (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.). 6. Strategické plánování – historie, cíle a nástroje. 7. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989. 8. Seznámení se s praxí strategického plánování (exkurze na vybrané pracoviště – Magistrát města Brna, krajský úřad apod.). 9. Vybrané problémy prostorového rozvoje (suburbanizace, urban sprawl atd.). 10. Vybrané problémy prostorového rozvoje (brownfields, gentrifikace atd.). 11. Prostorové plánování v Evropě na nadnárodní úrovni – historie a významné dokumenty (Evropské perspektivy územního rozvoje, Územní agenda EU atd.), politiky EU s územním dopadem. 12. Obecná charakteristika systémů prostorového plánování v členských zemích EU – kontext, principy, hierarchická struktura, nástroje. 13. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Analýza existujícího strategického plánu vybrané obce, presentace práce před seminární skupinou, diskuse, náměty a doporučení pro tvorbu a realizaci cílů strategického plánu. 1. Úvod, vymezení zadání, výběr obce. 2.-3. Vymezení zadání a postupu práce, metodika a příklady zpracování strategického plánu obce. 4. Práce v terénu, návštěva místních úřadů vybrané obce, diskuse se zástupci vedení města nebo obce, analýza potřebnosti a realizace cílů strategického plánu, vazba na dokumenty územního plánování. 5.-7. Zpracování úkolu, konzultace rozpracovaných částí práce. 8.-12.Presentace seminárních prací v rámci seminární skupiny, diskuze, závěry. 13. Odevzdání a hodnocení výsledků.