Detail předmětu

Disertační práce

FAST-DEA072Ak. rok: 2022/2023

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru Geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Výsledkem dizertační práce je její obhajoba s prezentací dosažených výsledků a doložením všech předepsaných materiálů.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Absolvované doktorské studium se státní doktorskou zkouškou.

Korekvizity

K vykonání státní doktorské zkoušky nejsou potřeba žádné další korekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V popisované etapě završení studia se již jedná o finální zpracování výsledků dizertace, jejích předložení oponentům a následné konečné posouzení jmenovanou komisí.

Způsob a kritéria hodnocení

Výsledkem obhajoby je DDP je konstatování oponentů a komise, zda byla práce obhájena a zda se navrhuje udělit nebo neudělit příslušný vědecký titul, t. j. Ph.D.

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Finální verze doktorské dizertační práce.

Pracovní stáže

Pracovní stáže v této etapě studia se nepředpokládají.

Učební cíle

Cílem dizertační práce je zdokumentovat výsledky studenta v předepsané formě a obsahu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Doktorská dizertační práce se po zpracování předloží v obvyklé a předepsané struktuře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKA-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 4. ročník, letní semestr, povinný