Detail předmětu

Státní doktorská zkouška

FAST-DEA069Ak. rok: 2022/2023

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu oboru geodézie a kartografie s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů. Absolventi nacházejí uplatnění rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie doplněné doktorským studiem.

Korekvizity

K vykonání státní doktorské zkoušky nejsou potřeba žádné další korekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student se připraví na státní doktorskou zkoušku samostatně, zejména na předměty obsahující tématiku doktorské dizertační práce. Zpracuje rovněž teze dizertační práce, se kterými seznámi komisi pro státní doktorskou zkoušku. Úroveň znalostí je komisi ohodnocena a student je dle platných kritérií klasifikován.

Způsob a kritéria hodnocení

Student splní po absolvování státní doktorské zkoušky nezbytný předpoklad k úspěšnému dokončení dalších etap DSP.

Osnovy výuky

1.-13. týden: Teoretická a praktická příprava na státní zkoušku.

Pracovní stáže

Problematika pracovních stáží patří mezi okrajové informace státní doktorské zkoušky.

Učební cíle

Doktorské studium oboru Geodézie a kartografie je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodetických a kartografických věd i věd příbuzných, založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopností k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Studem může seznámit komisi s plánovaným výhledem prací na dizertaci a perspektivou završení studia studia DSP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný