Detail předmětu

Doktorský seminář 5 (GAK)

FAST-DEA068Ak. rok: 2022/2023

Studium, získávání a zpracovávání aktuálních poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření programu geodézie a kartografie s podporou školitele, příp. za pomoci školitele – specialisty, nebo s podporou odborníků z pracovišť:
- fakulty (např. z fakultního výzkumného centra AdMaS),
- VUT,
- a mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť.
Práce na simulačních nebo experimentálních částech v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných a vědeckých akcí (semináře, workshopy, konference, kongresy) a případně studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích.
Práce na publikačních výstupech (příspěvek ve sborníku, článek v odborném nebo vědeckém časopisu. Pro tvůrčí činnost je výhodné spolupracovat s praxí či vědeckými institucemi přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

14

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

"Přidaná hodnota" v dovednostech, znalostech a schopnostech získaná studiem předmětů, specifická pro daný předmět. Plynulé a stálé plnění úkolů doktorského studijního programu. 

Prerekvizity

Znalosti na úrovni absolventa VŠ oboru geodézie a kartografie. Praxe výhodou.

Korekvizity

Je vítáno využití dřívějších výsledků ze studentské odborné činnosti pro kontinuální rozvoj vědomostí a vědeckých dovedností.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kromě přednášky a semináře se využívá kontinuální konzultační činnost, zapojování do výzkumné činnosti, účasti na konferencích a ověřování výsledků v praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Provádí se kontrola souladu osobního studijního plánu se skutečně dosaženými výsledky, stav zkoušek, publikační činnost, příprava a výsledky stáže, stav a podíl na výzkumné činnosti a tvorby dizertační práce. Při splnění podstatných kritérií lze udělit zápočet.

Pracovní stáže

Pracovní stáže se organizují s cílem vyslat studenta do institucí nebo škol, které mají podobné/shodné odborné zaměření a kde bude efektivně rozvíjena odborná dovednost a vědecké schopnosti studenta.

Učební cíle

Cílem předmětu je zajistit plynulé plnění individuálního studijního plánu, aktualizace prací na dizertaci, pružná reakce na změny podmínek studia a motivace studenta k dodržení termínů jednotlivých fází studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučené volitelné složky programu

Doporučuje se provázat výzkumnou činnost se zahraničními fakultami a výzkumnými organizacemi. Cílem je pozdější provázání výzkumu v rámci EU pro zefektivnění této činnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKA-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKC-GK doktorský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–13. Zpracovávání teoretické části doktorské práce. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a / nebo simulací. Publikační činnost (např. práce na příspěvku na odborné/vědecké konferenci, práce na článku v odborném/recenzovaném časopise). Účast na odborných akcích. Odevzdání závěrečné zprávy vlastního projektu.