Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (K)

FAST-BHA015Ak. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na předmět BH001 Pozemní stavitelství 1 a je zaměřen na rozšíření a prohloubení a doplnění znalostí o konstrukcích objektů pozemního stavitelství. Student si přehlednou formou doplní základní informace o pozemním stavitelství. Bude seznámen s tématem vodorovných nosných konstrukcí, zemních a výkopových pracích, zakládání staveb, spodní stavby a její ochraně proti vodě, tlakové vodě a radonu, zastřešení stavebních objektů, dilatačních a rozdělovacích spár, komínů, kouřovodů a větracích průduchů. Rovněž získá informace o návrhu konstrukcí podlah, výplní otvorů a povrchových úpravách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, složením zkoušky, která předpokládá
uplatnění znalostí z uvedených absolvovaných předmětů a sestává z
části písemné podle zadaných otázek o stavebních konstrukcích a
následné rozpravy směrované na jejich volbu k dosažení celkového
optimálního řešení stavby.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1. Současně se předpokládá znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Vodorovné nosné konstrukce – Funkční a statické požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce. Typy vodorovných nosných konstrukcí. Ztužující věnce.
2. Konstrukce převislé a ustupující – Balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy. Materiálové varianty, statické požadavky, konstrukční řešení, tepelně technická problematika.
3. Zemní a výkopové práce. Základová půda. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
4. Plošné a hlubinné základy – Druhy základů, materiálové a konstrukční řešení. Zakládání na hranici pozemku. Zajištění stability stěn.
5. Spodní stavba. Hydroizolace spodní stavby – Navrhování hydroizolačních systémů. Ochrana stavby proti pronikání radonu.
6. Dilatační a rozdělovací spáry nosných i nenosných konstrukcí horní a spodní stavby.
7. Zastřešení budov – Rozdělení. Krovy vaznicových soustav – Rozdělení, hlavní konstrukční součásti, konstrukční řešení. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů.
8. Zastřešení budov – Ploché jednoplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Vrstvy střešního pláště. Konstrukční typy jednoplášťových střech.
9. Zastřešení budov – Ploché dvouplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Materiálové varianty. Vrstvy střešního pláště. Návrh způsobu větrání střechy.
10. Komínová a ventilační tělesa – Zásady pro navrhování a provádění, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení.
11. Výplně otvorů – Okna, dveře, vrata. Varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů.
12. Podlahy – Funkční a provozní požadavky, funkce dílčích vrstev, materiály, dilatace.
13. Podhledy – Funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování, typy podhledů. Povrchové úpravy – omítky, nátěry, nástřiky, malby, obklady.

Učební cíle

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb se jedná o získání schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu středně velkého rozsahu pro konkrétní účel daný dispozičním řešením a bezprostředními vnějšími podmínkami místa stavby. Podkladem pro absolvování zkoušky je výstup ze cvičení v podobě ucelené projektové dokumentace objemového řešení stavby na úrovni studie jako podklad pro stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vodorovné nosné konstrukce – Funkční a statické požadavky, vazba na svislé nosné konstrukce. Typy vodorovných nosných konstrukcí. Ztužující věnce. 2. Konstrukce převislé a ustupující – Balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy. Materiálové varianty, statické požadavky, konstrukční řešení, tepelně technická problematika. 3. Zemní a výkopové práce. Základová půda. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. 4. Plošné a hlubinné základy – Druhy základů, materiálové a konstrukční řešení. Zakládání na hranici pozemku. Zajištění stability stěn. 5. Spodní stavba. Hydroizolace spodní stavby – Navrhování hydroizolačních systémů. Ochrana stavby proti pronikání radonu. 6. Dilatační a rozdělovací spáry nosných i nenosných konstrukcí horní a spodní stavby. 7. Zastřešení budov – Rozdělení. Krovy vaznicových soustav – Rozdělení, hlavní konstrukční součásti, konstrukční řešení. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů. 8. Zastřešení budov – Ploché jednoplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Vrstvy střešního pláště. Konstrukční typy jednoplášťových střech. 9. Zastřešení budov – Ploché dvouplášťové střechy. Princip návrhu. Specifika odvodnění. Materiálové varianty. Vrstvy střešního pláště. Návrh způsobu větrání střechy. 10. Komínová a ventilační tělesa – Zásady pro navrhování a provádění, konstrukční požadavky, typy a způsoby řešení. 11. Výplně otvorů – Okna, dveře, vrata. Varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. 12. Podlahy – Funkční a provozní požadavky, funkce dílčích vrstev, materiály, dilatace. 13. Podhledy – Funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování, typy podhledů. Povrchové úpravy – omítky, nátěry, nástřiky, malby, obklady.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výstupem cvičení je zpracovávání vybraných výkresů dokumentace ke stavebnímu povolení objektu rodinného domu. Výstupy jsou řešeny formou studií nebo formou výkresů. 1. Úvod do cvičení. Zadání individuálního zadání – Rodinný dům s 1 S a 2 NP. Návrh půdorysu 1 S, 1 NP a 2 NP podle modulové koordinace a základů typologie. Poznámka: Výstupy cvičení 2 až 11 se týkají zadaného objektu rodinného domu. 2. Půdorys 1 S, 1 NP a 2 NP. 3. Návrh schodišť. 4. Vodorovná nosná konstrukce – Řešení stropu nad 1 S a nad 1 NP. 5. Doplnění půdorysu 1 S, 1 NP a 2 NP o navržené schodiště. Návaznost na výstup cvičení č. 2. 6. Návrh základů. Osazení objektu do terénu. Situace. 7. Řez A-A. 8. Návrh krovu vaznicové soustavy. 9. Návrh ploché jednoplášťové střechy. 10. Doplnění řezu A-A o navržený krov vaznicové soustavy a navrženou plochou jednoplášťovou střechu. 11. Osazení okna ve vnějším obvodovém plášti. Technické pohledy. 12. Návrh podlah. 13. Kompletace a odevzdání.