Detail předmětu

Finanční analýza ve stavebním podniku

FAST-CV079Ak. rok: 2022/2023

Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, podklady pro finanční analýzu, smysl finanční analýzy. Typy ukazatelů - ukazatelé rozdíloví, poměroví. Ukazatelé struktury kapitálu, kvóta vlastního kapitálu, kapitálové složení, likvidita I., II., a III. stupně. Ukazatelé rentability, ROE, ROA, rozklady ukazatelů rentability. Finanční páka , rizika. Cash-flow ve finanční analýze. Souhrnní ukazatelé, Quick-test, DU Pontova pyramida, Altmanův index finančního zdraví. Strukturální finanční analýza.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy.

Prerekvizity

Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech

Učební cíle

Schopnost na základě účetních výkazů vypočítat základní ukazatele finanční analýzy a správně je interpretovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.

2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost. Výpočet ukazatelů likvidity. Rozbor ukazatelů, vlivy na jejich výši. Posouzení a zhodnocení výsledků. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.

3. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.

4. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.

5. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.

6. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.

7. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.

8. Zápočtový test