Detail předmětu

Etika v podnikání

FAST-NZB021Ak. rok: 2022/2023

Vývoj etiky ve filozofii, nové koncepce etiky, etika a morálka, společenské události a etika, vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, úvod do etiky managementu, manažer a etika, strategie firmy a etika, etika ve filozofii firmy, etika ve firemní kultuře, zavedení etiky do podnikání, principy a úskalí její implementace, osobnost manažera, morální stadia vývoje osobnosti, role manažera v rozvoji etiky, příklady aplikace etických principů do podnikání, rozpoznání etiky na bázi etického a neetického jednání, provázanost filozofické etiky s aplikovanou etikou v podnikání, etický auditing firem, argumenty pro zavedení etiky do podnikání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", proto se k jeho studiu nepožadují žádné další technické a ekonomické znalosti, vítána je znalost základů práva, psychologie, sociologie, filozofie, event. historie, zájem o etická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení etiky s ekonomií, základní penzum z psychologie a sociální psychologie.

Osnovy výuky

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled.
2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky.
3. Historicko-vývojové proměny etiky. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku, odkaz pro současnost.
4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
6. Úvod do etiky managementu. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení.
7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manažera.
8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem.
9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
10. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání.
12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve strategickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Učební cíle

Orientace v předmětu, schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M01 Nástin etiky. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M02 Etická firemní strategie. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

LINDR, Jaroslav. Etika v podnikání. M03 Implementace etiky. Brno: FAST, studijní opory. 2007. 48 s.

(CS)

ARZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0953-1. 

(CS)

LUKNIČ, Arnold Steve. Etika - štvrtý rozmer podnikania. Trenčín: SAP. 1994. ISBN 80-85665-30-1.

(SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled. 2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky. 3. Historicko-vývojové proměny etiky. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku, odkaz pro současnost. 4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus. 6. Úvod do etiky managementu. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení. 7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manažera. 8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem. 9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti. 10. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele. 11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání. 12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve strategickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj etiky ve filozofii, vztah etiky a ekonomie. 2. Koncepce etiky, tradiční a moderní pojetí. Člověk a etika. 3. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. Firemní kultura a identita, smysl etiky v managementu. Etika jako čtvrtý rozměr podnikání. 4. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení. Společenská odpovědnost firem. 5. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Zhodnocení přínosu etiky v podnikatelském prostředí. 6. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Problém etiky v současnosti. Etika a motivace. 7. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Implementace etiky do podnikání. Etika pracovních vztahů ve firmě. 8. Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. 9. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. Mravní kultura současného podnikatele. 10. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 11. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 12. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 13. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.