Detail předmětu

Regionální ekonomie a politika

FAST-NVA073Ak. rok: 2022/2023

Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Absolvování předmětu vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu regionálních politik.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Osnovy výuky

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.
13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace. Po jeho absolvování budou schopni vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, setkají se s teorií polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace a sami budou schopni zhodnotit její praktický význam. Dále budou umět definovat pojem region, proniknou do problematiky regionalizace území, získají nadhled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnostech ovlivnění meziregionálních nerovností. V neposlední řadě proniknou do problematiky regionální politiky ČR, pochopí návaznost české regionální politiky na evropskou. Seznámí se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Blažek, Jiří a David Uhlíř. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2020. ISBN 8024645661, 9788024645667 

(CS)

Nikolaeva Venera. Regional Policy of the EU: New Challenges in the Absorption and Implementation of Structural Assistance. Lap Lambert Academic Publishing GmbH KG, 2015. ISBN 3659706396, 9783659706394 

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.

2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).

3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.

4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.

5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.

6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.

7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.

8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.

9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.

10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.

11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.

12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.

13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. SWOT analýza. Případová studie Swot analýzy – oblast Poloha regionu a geografické podmínky a zadání individuálního projektu k této oblasti.

2.Případová studie Swot analýzy – oblast Sociálně-ekonomické podmínky a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace první části swot analýzy po jednotlivých skupinách.

3.Případová studie Swot analýzy – oblast Doprava a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace druhé části swot analýzy po jednotlivých skupinách

4.Případová studie Swot analýzy – oblast Infrastruktura a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace třetí části swot analýzy po jednotlivých skupinách

5.Případová studie Swot analýzy – oblast Krajina a životní prostředí a zadání individuálního projektu k této oblasti. Veřejná prezentace čtvrté části swot analýzy po jednotlivých skupinách

6.Případová studie Swot analýzy – dokončení, korekce. Veřejná prezentace páté části swot analýzy po jednotlivých skupinách

7.Komplexní shrnutí případové studie. Odevzdání celkové swot analýzy v tištěné i elektronické verzi. Zápočet.