Detail předmětu

Veřejné stavební investice

FAST-NVA070Ak. rok: 2022/2023

Těžištěm kursu je metodický návrh možností zpracování feasibility study (podnikatelského záměru) pro veřejné zakázky. Feasibility study je zasazena do širšího společenského rámce, opírá se jednak o strategii rozvoje měst a obcí, územní plány, trh práce atd., dále o možnosti získání investičních prostředků z domácích í zahraničních zdrojů (EU)- strukturální fondy a vyhodnocení efektivnosti veřejné investice, dosažení jejich technicko-ekonomických parametrů a splnění stanovených cílů, to vše s ohledem na specifika hospodaření obcí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost pro zpracování studie proveditelnosti a eCBA veřejného stavebního projektu.

Prerekvizity

Znalosti při zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Osnovy výuky

1. Veřejný a soukromý sektor (Paterovo optimum, pohled na efektivnost).
2. Ekonomické pojmy používané ve veřejných projektech (užitek, příjmy, výnosy, náklady, výdaje, efektivnost …).
3. Základní metody ekonomického hodnocení veřejných projektů.
4.–5. Analýza nákladů a užitků (CBA).
6. Časová hodnota peněz, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C …).
7. Rizika a nejistoty (inflační očekávání, stavy světa).
8. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti.
9. Finanční zdroje pro veřejné investování (domácí – veřejné rozpočty, cizí – dotační zahraniční zdroje, instituce).
10. Zadávání veřejných zakázek – zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel.
11. Veřejná obchodní soutěž.
12. Veřejná obchodní soutěž.
13. Hodnocení veřejných zakázek. Výběr nejvýhodnější nabídky (nabídková cena, ekonomická vhodnost).

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dufek, Z. a kol. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018

(CS)

Korytárová, J., Hromádka, V. Veřejné investice I. Brno, VUT FAST Brno, 2022

(CS)

Sartori, D. and coll. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. European Commission, 2014

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Veřejný a soukromý sektor (Paterovo optimum, pohled na efektivnost).

2. Ekonomické pojmy používané ve veřejných projektech (užitek, příjmy, výnosy, náklady, výdaje, efektivnost …).

3. Základní metody ekonomického hodnocení veřejných projektů.

4.–5. Analýza nákladů a užitků (CBA).

6. Časová hodnota peněz, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C …).

7. Rizika a nejistoty (inflační očekávání, stavy světa).

8. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti.

9. Finanční zdroje pro veřejné investování (domácí – veřejné rozpočty, cizí – dotační zahraniční zdroje, instituce).

10. Zadávání veřejných zakázek – Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších novel.

11. Veřejná obchodní soutěž.

12. Veřejná obchodní soutěž.

13. Hodnocení veřejných zakázek. Výběr nejvýhodnější nabídky (nabídková cena, ekonomická vhodnost).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.

2. SWOT analýza. Případová studie.

3. Analýza problémů a řešení.

4. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.

5. Individuální práce na projektu – Logický rámec.

6. Prezentace výsledků.

7. Nákladové metody hodnocení projektu - Případová studie.

8. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.

9. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.

10. – 11. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.

12. Prezentace výsledků.

13. Zápočet.