Detail předmětu

Kovové mosty 2 (DST)

FAST-CO003Ak. rok: 2022/2023

Spřažené ocelobetonové mosty - základní zásady statického návrhu a konstrukčního řešení.
Komorové mosty - základní zásady navrhování, zvláštnosti komorových mostů.
Obloukové mosty a mosty rámové - typy obloukových a rámových mostů, základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování, zvláštnosti půdorysně zakřivených a šikmých mostů.
Visuté a zavěšené mosty - obecné principy statického působení, základní zásady navrhování.
Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - základní zásady statického a konstrukčního řešení.
Výroba a montáž kovových mostů - základní montážní postupy.
Kovové mosty v praxi - příklady realizovaných mostních objektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování složitějších konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Navrhování prvků, dílců a spojů ocelových konstrukcí. Kovové mosty - plnostěnné a příhradové trámové mosty. Navrhování prvků a dílců betonových konstrukcí. Statické řešení příhradových konstrukcí a oblouků včetně příčinkových čar. Základy statického řešení visutých a zavěšených konstrukcí.

Osnovy výuky

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování).
2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování).
3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů.
4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování.
5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování.
6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty.
7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu.
9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení.
10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Pechar, J., Bureš, J., Schindler, A. Kovové mosty, SNTL Praha, 1990, 528 s. ISBN 80-03-00523-X.

(CS)

Schindler, A., Bureš, J., Pechar, J. Navrhování ocelových mostů, SNTL/ALFA Praha, 1980, 488 s.

(CS)

Kvočák, V., Vičan, J. a kol. Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem, TU v Košiciach, 2013, 356 s. ISBN 978-80-553-1614-7.

(SK)

Johnson, R.P., Bucky, R.J. Composite Structures of Steel and Concrete – Vol. 2.: Bridges, COLLINS: London 1986.

(EN)

FALTUS, F. Ocelové mosty příhradové, obloukové a visuté, Academia Praha, 1971.

(CS)

Doporučená literatura

Manual of Bridge Engineering, edited by M.J. Ryall, G.A.R. Parke and J.E. Harding, Thomas Telford Ltd., London 2000, 1012 pp. ISBN 0 7277 2774 5.

(EN)

Pechal, A. Mosty - Bridges, A. Pechal: Brno 2009, 270 s. ISBN 978-80-254-5279-0.

(CS)

Aktuálně platné normativní dokumenty související s obsahem předmětu.

(CS)

Troitsky, M. S. Planning and Design of Bridges, John Willey and Sons, London 1994.

(EN)

Wai-Fah Chen, Lian Duan, Bridge Engineering Handbook, CRC Press, 1999.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Spřažené ocelobetonové mosty - zatížení, nosníky při pružném působení (základní zásady navrhování). 2. Spřažené ocelobetonové mosty - nosníky při plastickém působení a prostředky spřažení (základní zásady navrhování). 3. Komorové mosty - specifické rysy komorových mostů, zásady statického návrhu, kroucení komorových mostů. 4. Šikmé mosty a mosty půdorysně zakřivené - základní zásady navrhování. 5. Obloukové mosty - typy obloukových mostů, konstrukční uspořádání, základní principy statického řešení a navrhování. 6. Obloukové a rámové mosty - zvláštnosti statického řešení, rámové mosty. 7. Visuté mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu. 8. Zavěšené mosty - základní zásady statického a konstrukčního návrhu. 9. Ocelové a ocelobetonové mostní podpěry - typy, konstrukční a statické řešení. 10. Výroba a montáž kovových mostů. Příklady realizovaných kovových mostů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Individuální zadání projektu, základní informace a požadavky na zpracování. 2. Dispoziční uspořádání ocelového mostu s příhradovými hlavními nosníky (v závislosti na individuálním zadání). 3.-5. Statické řešení mostovky (v závislosti na individuálním zadání). 6.-9. Statické řešení hlavních nosníků (v závislosti na individuálním zadání). 10.-11. Statické řešení ztužení mostu (v závislosti na individuálním zadání). 12.-13. Konstrukční řešení vybraných prvků nebo detailů mostu, zpracování výkresové dokumentace, kompletace projektu.