Detail předmětu

Vybrané statě z hydrotechniky

FAST-CR003Ak. rok: 2022/2023

Návrh a posouzení bezpečnosti a stability jezů, přehrad a objektů souvisejících s využitím vodní energie.
Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
Konstrukce jezových uzávěrů.
Návrhové parametry turbín vodních elektráren pracujících v různých režimech provozu.
Hydraulické řešení a výzkum jednotlivých zařízení VE a vodních cest.
Zatížení, výpočet lokální a celkové bezpečnosti objektů.
Nová konstrukční řešení, rekonstrukce, modernizace a intenzifikace využití objektů hydrotechnických staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Znalosti z problematiky hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Prerekvizity

Předměty zaměření vodní stavby oboru vodní hospodářství a vodní stavby - hydraulika,hydrologie, zakládání staveb, mechanika zemin, hydrotechnické stavby, provádění staveb,

Osnovy výuky

1.-3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží
4.-6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE
7.-8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
9.-10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů
11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb.
12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích.
13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Učební cíle

Studiem tohoto předmětu získají studenti vybrané a podrobnější informace z problematiky hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží 4.-6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE 7.-8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt. 9.-10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů 11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb. 12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích. 13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stabilizace říčních koryt, podklady pro návrh balvanitého skluzu 2. Návrh balvanitého skluzu pro konkrétní lokalitu, výpočet 3. Dokončení výpočtů návrhu balvanitého skluzu, zpracování podélného řezu 4. Výběh a výška větrových vln, převýšení koruny hráze 5. Betonové přehrady - celková stabilita 6. Sypané přehrady - celková stabilita 7. Sypané přehrady - porušení hráze přelitím 8. Teoretické základy pro podrobné hydraulické řešení spodních výpustí 9. Stanovení Q/H charakteristiky spodní výpusti přehrady, vykreslení průběhu čáry energie a tlaku, stanovení minimálního ponoru vtoku 10. Stanovení zvedací síly na revizní tabulový uzávěr vtokového objektu štoly spodní výpusti 11. Návrh hradicí konstrukce pohyblivého jezu 12. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu přes pevný práh 13. Hydrotechnické výpočty měrné křivky přepadu při manipulaci s navrženými jezovými uzávěry