Detail předmětu

Diplomový seminář (R)

FAST-CW021Ak. rok: 2022/2023

Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu Diplomový seminář II (R), je vypracování diplomové práce na zadané téma - obvykle zpracování výrobní dokumentace pro realizaci zadané stavby, při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit studentům vypracovat diplomovou práci s obsahem stavebně technologického projektu dodavatele stavby při pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby. 2.Technologická struktura procesů stavby, technologický normál. 3.Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory. 4.Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory. 5.Vypracování projektu zařízení staveniště. 6.Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů. 7.Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby. 8.Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby - zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby. 9.Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií. 10.Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.