Detail předmětu

Stavebně technologické projektování

FAST-CW022Ak. rok: 2022/2023

Předmět analyzuje a zdůvodňuje nezbytnost stavebně technologické přípravy, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy. Obsahuje zásady tvorby rozpočtu stavby a využití BIM technologií pro přípravu a řízení staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu Stavebně technologické projektování (R), seznámí se ze základy stavebně technologické přípravy a naučí se zpracovávat její základní dokumentaci.

Prerekvizity

Od studentů jsou požadovány základní znalosti z navrhování konstrukcí staveb a základní znalosti ze stavební ekonomie. Probírané učivo navazuje rovněž na znalosti z oblasti technologie dílčích stavebních procesů a realizace staveb.

Osnovy výuky

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy.
2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu.
3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy.
4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu.
5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku.
6. Kalkulace cen stavebních prací.
7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení.
8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace.
9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení.
10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací.
11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti.
12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi.
13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Učební cíle

Cílem výuky předmětu je studenty seznámit se základy stavebně technologické přípravy a naučit je zpracovávat její základní dokumentaci. Student získá poznatky z oblasti stavebně technologického projektování, výsledkem je znalost zpracovat dokumentaci pro přípravu a realizaci stavby především z pohledu dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor R , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy. 2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu. 3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy. 4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu. 5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku. 6. Kalkulace cen stavebních prací. 7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení. 8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace. 9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení. 10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací. 11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti. 12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi. 13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky stavebně technologického projektování, požadavky a podklady pro cvičení. 2.Studie realizace hlavních technologických etap zadaného objektu. 3.Časový a finanční plán stavby v členění po objektech stavby, s využitím technickohospodářských ukazatelů. 4.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 5.Založení zakázky pro rozpočet stavby, sestavení slepého rozpočtu. 6.Kalkulace cen stavebních prací v návaznosti na tvorbu výkazu výměr. 7.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 8.Projekt zařízení staveniště. 9.Návrh hlavního zvedacího mechanismu pro stavbu 10.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů. 11.Autodesk Navisworks, import formátů dat a 3D modelu. Modelování průběhu výstavby a využití časové osy. 12.Pokročilé modelování technologické přípravy zadaného objektu - analýza projektu a staveniště, technologické normály ve 3D, kontrola a koordinace projektu, kalkulace a rozpočty v BIM. 13.Detekce kolizí, operativní řízení výstavby, odhady průběhu výstavby a časové plánování ve 3D. Další výpočetní programy a jejich ukázky pro stavebně technologické projektování. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.