Detail předmětu

Železniční konstrukce 2

FAST-CN004Ak. rok: 2022/2023

Měřící technika a modelování. Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Cíle a fyzikální principy měření a zařízení. Typy měřicích čidel, principy elektronického měření fyzikálních veličin.Vícekanálová měření, měřicí software, principy zpracování datových záznamů a vzájemných závislostí různých veličin. Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb, měření, analýza a modelování mechanických napětí, statické a dynamické jevy. Měření, modelování a analýza teploty a teplotních polí.
Měření a analýza hluku a chvění, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční dopravy a letecké dopravy. Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. Analýza měření. Návrh a analýza protihlukových a protivibračních opatření. Tlumení vibrací a hluku na pevné jízdní dráze.
Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. Dynamické namáhání v oblasti kolejnicových styků, zdroje vibrací v závislosti na frekvenci.Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku, dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí.
Aplikace pokročilých dynamických modelů metodou konečných prvků.
Stabilita kolejového roštu a podélné síly, příčné a podélné odpory, modelování metodou konečných prvků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku dynamické analýzy konstrukce železniční trati, měřící techniky a modelování a stability kolejového lože.

Prerekvizity

Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje, statický návrh konstrukce železniční trati a kolejových konstrukcí.
Základní principy numerických výpočtů, řešení základních úloh numerické matematiky.
Fyzika, kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, dynamika tuhých těles, kmity, vlnění.
Posuzování stavebních konstrukcí vystavených dynamickým účinkům. Základy teorie kmitání, frekvenční analýza, nelineární stavební mechanika.

Osnovy výuky

1.Měřící technika a modelování. Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Cíle a fyzikální principy měření a zařízení.
2.Typy měřicích čidel, principy elektronického měření fyzikálních veličin.
3.Vícekanálová měření, měřicí software, principy zpracování datových záznamů a vzájemných závislostí různých veličin.
4.Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb.
5.Měření, analýza a modelování mechanických napětí, statické a dynamické jevy. Měření, modelování a analýza teploty a teplotních polí.
6.Měření a analýza hluku a chvění, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční a letecké dopravy.
7.Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. Analýza měření.
8.Návrh a analýza protihlukových a protivibračních opatření. Tlumení vibrací a hluku na pevné jízdní dráze. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej.
9.Dynamické namáhání v oblasti kolejnicových styků, zdroje vibrací v závislosti na frekvenci. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku. Dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí.
10.Aplikace pokročilých dynamických modelů metodou konečných prvků. Stabilita kolejového roštu a podélné síly, příčné a podélné odpory, modelování metodou konečných prvků.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou dynamická analýza konstrukce železniční trati, měřící techniky a modelování a stability kolejového lože a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Měřící technika a modelování. Úvod do problematiky, hygienické normy a předpisy. Cíle a fyzikální principy měření a zařízení. 2.Typy měřicích čidel, principy elektronického měření fyzikálních veličin. 3.Vícekanálová měření, měřicí software, principy zpracování datových záznamů a vzájemných závislostí různých veličin. 4.Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb. 5.Měření, analýza a modelování mechanických napětí, statické a dynamické jevy. Měření, modelování a analýza teploty a teplotních polí. 6.Měření a analýza hluku a chvění, srovnání měřících a modelovacích technik. Predikce hladin hluku od silniční, železniční a letecké dopravy. 7.Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. Analýza měření. 8.Návrh a analýza protihlukových a protivibračních opatření. Tlumení vibrací a hluku na pevné jízdní dráze. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Zásady, jednoduchý dynamický model interakce vozidlo kolej. 9.Dynamické namáhání v oblasti kolejnicových styků, zdroje vibrací v závislosti na frekvenci. Dynamické modely železniční trati, kritická rychlost vlaku. Dynamická odezva na vozidle, dynamická odezva na pohybujícím se dvojkolí, přenos vibrací mezi kolem a kolejnicí. 10.Aplikace pokročilých dynamických modelů metodou konečných prvků. Stabilita kolejového roštu a podélné síly, příčné a podélné odpory, modelování metodou konečných prvků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci cvičení jsou prezentovány následující výukové úlohy: 1. Praktická analýza naměřených dat, analýza v časové, frekvenční a časově frekvenční rovině. 2. Měření mechanických a únavových vlastností materiálů dopravních staveb. 3. Měření a analýza hluku a chvění, predikce hladin hluku od silniční, železniční a letecké dopravy. 4. Modální analýza, srovnání měřících a modelovacích technik. 5. Měření, analýza a modelování mechanických napětí 6. Analýza protihlukových opatření. 7. Analýza proti-vibračních opatření. 8. Statické a dynamické zatěžování vzorků konstrukcí. 9. Měření a analýza teploty a teplotních polí. 10. Dynamická analýza konstrukce železniční trati. Výukové úlohy jsou prezentovány za aktivní účasti studentů.