Detail předmětu

Vybrané stati z pozemního stavitelství 2

FAST-CH012Ak. rok: 2022/2023

Metodika navrhování a následné realizace vhodných konstrukčních řešení a technologických postupů prací PSV, při respektování provozních a dispozičních požadavků, pro konkrétní typy budov s optimálním řešením detailů a vzájemných vazeb.
Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb, ochranu proti hluku a ochranu životního prostředí se zajištěním požárního zabezpečení stavby, denního osvětlení a oslunění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Osnovy výuky

1. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace
2. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd.
3. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění
4. Podlahy - funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace
5. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena)
6. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily
7. Dveře, vrata – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků
8. Okna – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků
9. Zábradlí – funkční a bezpečnostní požadavky, konstrukce a způsob kotvení, zábradelní výplň, madlo,
10. Klempířské práce – požadavky, materiály – vhodná a nevhodná kombinace, návrh, provádění a detaily řešení – s vazbou na vznik reálných tepelných mostů, akustiky a vibrací (event. strukturálního hluku), optimální provádění dilatací

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace 2. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd. 3. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění 4. Podlahy - funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace 5. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena) 6. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily 7. Dveře, vrata – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků 8. Okna – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků 9. Zábradlí – funkční a bezpečnostní požadavky, konstrukce a způsob kotvení, zábradelní výplň, madlo, 10. Klempířské práce – požadavky, materiály – vhodná a nevhodná kombinace, návrh, provádění a detaily řešení – s vazbou na vznik reálných tepelných mostů, akustiky a vibrací (event. strukturálního hluku), optimální provádění dilatací

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání objektu občanské vybavenosti nebo bytového domu – nízkoenergetický nebo pasivní. Příprava legislativních požadavků a limitů, které musí objekt a jeho dílčí konstrukce včetně PSV splňovat. 2. Návrh a volba vhodného typu a materiálu omítky, obkladu a nátěru, řešení dilatace v omítkách a obkladech – detaily. 3. Výpočet a návrh předstěny k dělicí nosné stěně, která odděluje dva různé provozně uživatelské prostory (schodišťová, garážová, strojovna, kotelna apod.) – tepelná technika, akustika, vedení ZTI a VZT, vhodné materiálové a rozměrové řešení, detaily vazby na nosnou stěnu, strop a podlahu, detail prostupu vedení ZTI, elektro nebo VZT. 4. Návrh skladby podlahy v 1NP (na terénu), na stropě mezi garážemi a pobytovými prostory, mezi strojovnou VZT a pobytovými prostory, schodišťové podesty. Ověření v oblasti tepelné techniky, akustiky a vibrací, požární bezpečnosti atd., volba vhodných materiálů. Detaily u stěny, dveří, vrat, schodišťového ramene a podesty, řešení vedení rozvodů elektro a topení v podlaze, řešení dilatací podlahy. 5. Výpočet a návrh podhledu z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární bezpečnosti, volba vhodného materiálu a konstrukce zavěšení, řešení detailů u stěn, stropu, prostupů pro VZT, osvětlení a další techniku. 6. a 7. Návrh oken, dveří a vrat – ověření a volba typu výplně z hlediska tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti apod. Práce s hlukovými mapami měst s vazbou na výplně otvorů. Detaily osazení výplní otvorů s vazbou na navazující konstrukce a při splnění legislativních požadavků. 8. Návrh zábradlí – konstrukční a materiálové řešení pro zábradlí vnitřní a venkovní, detaily kotvení nosné části zábradlí a výplně. 9. Návrh a volba matriálu klempířských prvků s vazbou na výplně otvorů, dilatační spáry. Řešení v místě tepelných a akustických mostů, v případě výskytu vibrací, včetně detailů. 10. Kompletace a zápočet.