Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-NGA050Ak. rok: 2022/2023

Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel. Jejím cílem je získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru. Je vykonávána mimo akademickou půdu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

29

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Praxe je studentu uznána na základě předložených dokladů, kterými jsou:
- pracovní deník
- měsíční výkazy práce potvrzené zaměstnavatelem
- projektová dokumentace vypracovaná samotným studentem.

Prerekvizity

Absolvování bakalářského stupně studia architektury.

Učební cíle

K cílům této praxe, získané konkrétní činností uchazeče o profesní zařazení v oboru architektura, patří:
- základní znalost hospodářských, procedurálních a právních vztahů profesionálního prostředí architektonicko-urbanistické praxe
- základní praktické zkušenosti s pravidly, jak právními, tak etickými, vyplývajícími ze vztahu mezi architektem a zákazníkem a mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
- přímý kontakt s povinnostmi a profesionální zodpovědností jako nezbytnými součástmi kvalifikace v oboru

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace ARP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Odborná praxe je vykonávána v architektonické kanceláři pod dohledem autorizovaného architekta po dobu jednoho semestru, tj. 13 týdnů. Výkon praxe kontroluje pověřený učitel fakulty. Praxe je studentu uznána na základě předložených dokladů, kterými jsou: - pracovní deník, - měsíční výkazy práce potvrzené zaměstnavatelem, - portfolio - projektová dokumentace vypracovaná samotným studentem. Výkon praxe se řídí zvláštní směrnicí děkana. Po konzultaci s pověřeným učitelem je možno ji absolvovat i v zahraničí.