Detail předmětu

Betonové konstrukce (K)

FAST-BLA008Ak. rok: 2022/2023

Nosné konstrukce monolitických skeletových jedno a vícepodlažních budov. Základové konstrukce.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (hřibové stropy, bezhřibové stropy, zvedané stropy). Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Opěrné zdi.
Zásobníky (bunkry a sila). Vodohospodářské konstrukce – žlaby, kanály, potrubí, nádrže a vodojemy.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Osnovy výuky

1.–2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov – monolitické patrové rámy.
3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal.
4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
5.–6. Plošné základy rámových budov – patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy.
7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené.
8. Stropní konstrukce bodově podepřené.
9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité.
10. Zásobníky – bunkry a sila.
11. Žlaby, nádrže a vodojemy.
12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi.
13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Učební cíle

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce II. Konstrukce prutové a základové. Brno: VUTIUM, 1999. ISBN 80-214-1543-6.

(CS)

HASSOUN, Nadim M. a AL-MANASEER, Akthem. Structural Concrete: Theory and Design. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. ISBN 978-1-118-13134-3.

(EN)

ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-693-5.

(CS)

PROCHÁZKA, Jaroslav, ŠTEMBERK, Petr. Design Procedures for Reinforced Concrete Structures. Praha: ČVUT, 2009.

(EN)

Doporučená literatura

NILSON, Artur, DARWIN, David a DOLAN, Charles. Design of Concrete Structures. New York: McGraf-Hill, 2009. ISBN 978-0073293493.

(EN)

ČÍRTEK, Ladislav. Betonové konstrukce (M). Modul M01 až M03 (studijní opora v elektronické podobě). Brno: VUT, 2010.

(CS)

McCORMAC, Jack C. a BROWN, Russell H. Design of Reinforced Concrete. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-27927-4.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace K , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov – monolitické patrové rámy. 3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal. 4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. 5.–6. Plošné základy rámových budov – patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy. 7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené. 8. Stropní konstrukce bodově podepřené. 9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. 10. Zásobníky – bunkry a sila. 11. Žlaby, nádrže a vodojemy. 12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi. 13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby). 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.