Detail předmětu

Statika při rekonstrukcích (E)

FAST-CL058Ak. rok: 2022/2023

Definice a provádění statického průzkumu objektu a statických expertiz. Diagnostický průzkum betonových a zděných konstrukcí. Zatížitelnost betonových a zděných konstrukcí. Zatěžovací zkoušky.
Zhodnocení možností úprav objektu pro zlepšení jeho stavu nebo pro jeho nový účel. Modelování nového a původního statického schématu. Posouzení nosné konstrukce a jejích dílčích prvků. Rozbor možných chyb a jejich náprava při rekonstrukcích. Nezbytnost respektování statických podmínek při rekonstrukcích.
Způsoby a statická analýza zesilování betonových a zděných konstrukcí. Zesilování konstrukcí spřažením, lepenou a předpínací výztuží.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost o statickém přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů.
• Znalost o rozdělením poruch a vad a s jejich diagnostickými metodami.
• Schopnost zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové a zděné konstrukce, základy předpjatého betonu

Osnovy výuky

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu.
2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí.
3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek.
4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování.
5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí.
6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí.
7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza.
8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza.
9. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu.
10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím oceli a dřeva.
11. Rekonstrukce základů.
12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb.
13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Učební cíle

Naučit studenty statickému přístupu k rekonstrukcím stavebních a inženýrských objektů, seznámit je s rozdělením poruch a vad a jejich diagnostickými metodami.
Naučit se zpracovávat statické výpočty a výkresovou dokumentaci rekonstruovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

KLUSÁČEK, Ladislav a Zdeněk BAŽANT. Statika při rekonstrukcích objektů. Brno: VUT, 2010. ISBN 978-80-7204-692-8

(CS)

WITZANY, Jiří. Poruchy a rekonstrukce staveb I a II. Praha: ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01310-3

(CS)

Doporučená literatura

WITZANY, Jiří. Poruchy a rekonstrukce zděných budov. Praha: ČKAIT, 1999. ISBN 80-902697-5-3

(CS)

WHITTLE, Robin. Failures in Concrete Structures: Case Studies in Reinforced and Prestressed Concrete. CRC Press, 2013.
ISBN 978-0-415-56701-5

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Životnost konstrukce. Poruchy – jejich příčiny, sledování a možnosti snižování jejich výskytu. 2. Metody diagnostického průzkumu betonových a zděných konstrukcí. 3. Definice a metody určování zatížitelnosti betonových a zděných konstrukcí. Příprava, rozsah a metody zatěžovacích zkoušek. 4. Podmínky pro provádění rekonstrukcí z hlediska statiky. Způsoby zesilování. 5. Způsoby zesilování betonových konstrukcí. 6. Způsoby zesilování zděných konstrukcí. 7. Zesilování konstrukcí volnou předpínací výztuží – předpínání, injektování a torkretování, statická analýza. 8. Zesilování konstrukcí předpínací výztuží bez soudržnosti – konstrukční řešení, statická analýza. 9. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím betonu. 10. Zesilování a rekonstruování konstrukcí s použitím oceli a dřeva. 11. Rekonstrukce základů. 12. Statické řešení přístaveb, nadstaveb a vestaveb. 13. Provizorní zajištění konstrukcí při rekonstrukcích. Přetváření zesilovaných konstrukcí a jeho časové sledování. Sanace malty injektáží. Použití lepených uhlíkových lamel.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Vypracování pasportu reálného objektu. 3.- 4. Zesílení dřevěného stropu spřaženou železobetonovou deskou. 5.- 6. Zesílení železobetonového trámového stropu pomocí válcovaných nosníků. 7.- 8. Zesílení zděného pilíře. 9.- 10. Ideový návrh rekonstrukce reálného objektu. 11. Zápočtový test. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.