Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-PST)

FAST-NHB054Ak. rok: 2022/2023

V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student musí prokázat schopnost vypracovat částečné stavebně
technické řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro
provedení stavební části včetně části zadaných specializací.

Prerekvizity

Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Učební cíle

Student během semestru kompletuje dosažené teoretické znalosti a řeší dokumentaci pro provedení stavby u konkrétního případu stavebního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

(CS)

Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

(CS)

Vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby v aktuálním znění.

(CS)

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

(CS)

ŠKRAMLÍK, Jan. M01-Projekt I, M02-Specializovaný projekt. Studijní opora. Brno: FAST VUT.

(CS)

Doporučená literatura

Soubor platných norem (ČSN 72, 73, 74)

(CS)

REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK a Tomáš PETŘÍČEK. Stavební příručka. Praha: Grada, 2014.
ISBN 978-80-247-5142-9

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPA-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace. 4.–5. Půdorysy podlaží, M 1:100. 6. Řezy, M 1:100. 7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100. 8. Detaily. 9. Technická zpráva, Situace, M 1:200. 10. Klasifikace.